НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

УДК:364.694

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-56-62

Автор:

Казарян Генріх Генріхович, ДНЗ «Інституту менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (вул. Cічових стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розглянуто особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Зокрема, розглянуто компонентний склад організаційної системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, її окремі компоненти та обґрунтована авторська позиція щодо розширення їх сукупності новими елементами. У роботі проаналізовано сучасні особливості функціонування органів державної влади в цій сфері. Також детально розглянуто передумови формування системи інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, визначено заходи такого регулювання, які були поділені на дві групи: активні (створення робочих місць, створення умов для іноземного інвестування та самозайнятості людей з інвалідністю; профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів; організація громадських робіт; посилення територіальної та професійної мобільності осіб з інвалідністю) та пасивні (виплата допомоги особам з інвалідністю; надання допомоги членам сімей, які перебувають на утриманні осіб з інвалідністю).

Ключові слова:

інституційне регулювання; соціально-економічне забезпечення осіб з інвалідністю; організаційна система соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю; адаптації осіб з інвалідністю.

Список використаних джерел:

 1. Гришова І. Ю., Шестаковська Т. Л. Інституційні регулятори соціально-економічного за- безпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць. Тернопіль, 2017. Т. 27, № 3. С. 242–248.
 2. Гришова І. Ю., Шестаковська Т. Л. Інфраструктурне забезпечення потреб інвалідів на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць. Тернопіль, 2017. Т. 27, № 4. С. 321–330.
 3. Новікова Н. Л., Галицький О. М., Гришова Р. В. Державні механізми регулювання соціа- льно-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66.
 4. Казарян Г. Г., Гришова Р. В. Методологічні підходи до формування системи соціально- економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові записки Ін- ституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 5. С. 105–114.
 5. Гонта О., Мельник О. Соціальні інновації в організаційно- економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: економічні науки. 2017. Вип. 185. С. 10-23.
 6. Мельник О. Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні. Проблеми і перс- пективи економіки та управління: науковий журнал. 2017. № 2 (10). С. 42–50.
 7. Мельник Ю. М., Ніколюк О. В. Розбудова соціальних зв’язків підприємств агропродово- льчої сфери. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Херсон, 2015. № 1 (36). С. 48–52.
 8. Мищак І. М. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвит- ку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної  Ради України. 2018. № 6. С. 34–43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05.
 9. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. Київ: КНЕУ. 2010. 348 с.
 10. Панюк Т. П. Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом пе- реробних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 3 (3). С. 120–125.
 11. Гнатьєва Т. М., Ніколюк О. В. Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурен- тоспроможність підприємств аграрного сектору. Вісник Чернігівського державного технологіч- ного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. 2014. № 4 (76). С. 151–157.

Завантажити