СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

УДК:005.332.4:330.342.146

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-63-68

Автор:

Панюк Тетяна Петрівна, Рівненський державний гуманітарний університет (вул. Пластова, 31, м. Рівне, 33000, Україна).

Конарівська Оксана Богданівна, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджено соціальну складову підвищення конкурентоспроможності підприємств. З’ясовано, що соціальною складовою є соціальна відповідальність бізнесу, яка виступає однією з конкурентних переваг сучасних підприємств національної економіки. Охарактеризовано поняття соціальної відповідальності та визначено її роль, значення в розвитку підприємств. Визначено, що соціально відповідальні функції підприємства, шляхи розвитку його соціальної інфраструктури, формування та удосконалення систем соціального захисту працівників, впровадження норм етичної поведінки між підлеглими, постачальниками та споживачами – це пріоритетні практичні завдання національної економіки.

Ключові слова:

cоціальна складова; конкурентна перевага; соціальна відповідальність бізнесу; національна економіка; соціальна політика.

Список використаних джерел:

 1. Засідання РГ «Культурний та соціальний виміри євроінтеграційної стратегії України» від 12.03.2013 р. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1121.
 2. Гришова И. Ю., Крюкова И. А. Инновационная модель развития предприятий молокопере- рабатывающей отрасли. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1. С. 20–24.
 3. Зелена книга Європейського Союзу. URL: http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552.
 4. Комарницький І. Ф., Галушко З. І. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент уп- равління сучасним підприємством. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/ 2010_6/7_Social.pdf.
 5. Крюкова І. О. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник. Київ: Вид-во «Фарбований лист», 2011. 480 с.
 6. Митяй О. В. Особливості формування і оцінки конкурентоспроможності в аграрній сфері. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 12–19.
 7. Гришова І. Ю., Шабатура Т. С. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств. Економіка: реалії часу. 2014. № 3. С. 7. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.
 8. Banerjee S. B., Cheltenham E. E. Corporate social responsibility: the good, the bad and the ugly. UK, Northampton, MA, USA, 2007. 153 p.
 9. Товма Л. Ф. Еколого-економічна складова в концепції сталого розвитку України. Бізнес Інформ. 2012. № 2. URL: http://business inform.net/pdf/2012/2_0/141_144.pdf.
 10. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua.
 11. Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально- економічного розвитку. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 3 (3). C. 17–28.
 12. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. 2009. Вип. 37-3. С. 25–31.
 13. Панюк Т. П. Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 2 (2). С. 118–122.

Завантажити