ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК:626.81

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-69-76

Автор:

Вдовенко Наталія Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Коробова Наталія Миколаївна, Національний університет біоресурсів та природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито досвід у підходах до забезпечення поступового та конкурентоспроможного розвитку системи сталого водокористування за інтеграційних умов. Доведено, що економічна оцінка запасів водних біоресурсів є основою для розвитку сировинної бази, відображає ефективність виявлення, освоєння й експлуатації водних та рибних ресурсів. Викладено результати аналізу попередніх досліджень та поглиблене обґрунтування новітніх підходів щодо економічної оцінки запасів водних біоресурсів, які дозволяють визначати порівняльну ефективність океані- чного, прісноводного рибальства та товарної аквакультури, промислу в окремих басейнах і районах. Розглянуто сутність диференціальної ренти при освоєнні природних ресурсів у процесі вивчення біологічних ресурсів водного середовища. Запропоновано розрізняти прогнозно-перспективну, кадастрову, рентну і прибуткову оцінки запасів водних біоресурсів у контексті впровадження положень Водної Рамкової Директиви ЄС.

Ключові слова:

водокористування; сталий розвиток; Водна Рамкова Директива ЄС; водогосподарська діяль- ність; біологічні ресурси; водне середовище; ліцензія.

Список використаних джерел:

 1. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995 р. № 24. Ст. 189.
 2. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради. Про встановлення рамок дія- льності Співтовариства в галузі водної політики від 23.10.2000. Офіційний вісник Європейсько- го Союзу. 2000. (L0060).
 3. Мельник Л. Г. Экономика развития: монография. Сумы: Университетская книга, 2006. 662 с.
 4. Осадча Н. М., Клебанова Н. С., Осадчий В. І., Набиванець Ю. Б. Адаптація системи моні- торингу поверхневих вод Державної гідрометеорогічної служби МНС України до положень Водної Рамкової Директиви ЄС. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеоро- логічного інституту: зб. наук. пр. 2008. Вип. 257. С. 146–161.
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрова- них підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом: Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 46. Ст. 5.
 6. Сташук В. А. Інтегроване управління водними ресурсами – шлях до сталого розвитку во- дного господарства в Україні. Водне господарство України. 2009. № 2. С. 2–9.
 7. Сташук В. А., Яцик А. В. Україна на шляху до басейнового принципу управління водни- ми ресурсами. Водне господарство України. 2007. № 4. С. 6–10.
 8. Хвесик М. А., Голян В. А., Хвесик Ю. М. Інституціональне середовище сталого водоко- ристування в умовах ринкових відносин: національні та регіональні виміри: монографія. Київ: НАУ, 2005. 180 с.
 9. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Гідрографічне та водогосподарське районування України 2016 р. – реалізація положень ВРД ЄС. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. № 1 (44). С. 8–20.
 10. Pidlisnyuk V., Aliev K., Stefanovska T. Analysis of EU Water Framework Directive’s Implementation for Dnister River Basin. Proceeding of the International conference «Integrated Management of Natural Resources in the transboundary Dnister River Basin». Kyshyney, Moldova, 2004. Р. 271–282.
 11. Pidlisnyuk V., Borisyuk M., Pidlisnyuk I. Sustainable Use of Water resources: Perspective for Ukraine. Proceeding of the International conference «Integrated Management of Natural Resources in the transboundary Dnister River Basin». Kyshyney, Moldova, 2004.

Завантажити