СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК:338:316.774:659.1:339.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-77-90

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Писменюк Марія Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Секторальний аналіз розвитку вітчизняного медійного рекламного ринку виявив основні чинники, що формують сучасні тенденції, динаміку та перспективи розвитку медійного бізнесу. Узагальнення результатів дослідження дозволили визначити роль інформаційно-комунікаційних технологій як програмного методу управління та їх впливу на ефективність діяльності рекламних підприємств. Аналіз середовища медійного рекламного ринку виявив інноваційно-технологічні чинники розвитку цифрової індустрії, які розширюють попит та дозволяють рекламним компаніям швидко адаптуватися до змін інтересів і смаків замовників. Виявлена необхідність удосконалення інституціональних механізмів регулювання рекламної діяльності за умови законодавчого забезпечення доброчесної конкуренції, яка стимулюватиме пошук нових ідей, видів реклами, інновацій, каналів дистрибуції щодо розвитку «економіки уваги».

Ключові слова:

рекламні підприємства; рекламні агенції; рекламний ринок; мeдіа ринок; медійний рекламний ринок; рекламна діяльність;, медіа реклама; інтернет реклама; мультимедійний простір.

Список використаних джерел:

 1. Гохберг О. Ю. Теоретичні основи сталого розвитку рекламної індустрії. Економічна стратегія розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. № 2. С. 487–497.
 2. Лазебник М. О. Объем рекламного рынка Украины 2017 и прогноз объемов рынка 2018. Экспертный прогноз Всеукраинской рекламной коалиции/ Всеукраинская рекламная коалиция. URL:vrk.org.ua/docs/AnnualRep2017_All-Ukrainian%20Advertising%20Coalition.pdf.
 3. Лилик І. В. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та ана- ліз УАМ. Маркетинг в Україні. 2018. № 1-2. С. 19–33.
 4. Оліфіренко Л. Д. Методичні підходи до визначення ефективності інституціональних змін державного регулювання розвитку корпоративних структур. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 1(1). С. 205–213.
 5. Оліфіренко Л. Д. Структурні зв’язки інституціонального механізму регулювання розвит- ку суб’єктів господарювання. Економічний часопис–ХХІ: науковий фаховий журнал. 2015. № 155(11-12). С. 51-54.
 6. Поклонська Л. С. Дослідження сучасного стану рекламного ринку України. Технологиче- ский аудит и резервы производства. 2016. № 4 (5). С. 4–13.
 7. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.
 8. Романова А. О. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку реклами в Україні. Еко- номіка і менеджмент культури. 2014. № 1. С. 110–114.
 9. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. Киев: Студцентр, 2008. 480 с.
 10. Талер Річард. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / пер. з англ. Світлана Крикуненко. Київ: Наш Формат, 2018. 464 с.
 11. Талер Річард, Санстейн Кас. Поштовх. Як допомогти людям зробити правильний вибір / пер. з англ. Ольга Захарченко. Київ: Наш Формат, 2017. 312 с.
 12. Флейчук М. Недосконалість системи фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни. Стратегічні пріоритети. Київ: НІСД, 2007. № 4. С. 33–40.
 13. Харчук О. Г., Черевач С. А. Тенденції сучасного розвитку рекламного ринку в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 622–625.
 14. Центральна виборча комісія. URL:www.cvk.gov.ua. 
 15. Lanier J. Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. N.Y.: Henry Holt and Co., 2018. 160 p. 
 16. Williams J. Stand Out of Our Light. TEDx Athens. 2017. URL: www.youtube.com/ watch?v=MaIO2UIvJ4g. 
 17. William D. Nordhaus The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World. Yale University Press, 2013. 378 р.

Завантажити