НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

УДК:339:004.738.5]001

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-114-121

Автор:

Пілевич Дмитро Станіславович, Національний університет ДФС України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201. Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції. Спочатку проаналізовано зміст категорії «комерція», яка розглядається як діяльність із торгівлі товарами й послугами. Викори- стання контент-аналізу наявних у науковій літературі підходів до розгляду змісту дефініції «електронна комерція» дозволило виокремити три базові підходи до її розгляду: інформаційно-узагальнений, товарно-детермінований та галузево-структурований, обґрунтовано їхню сутність та відмінності. Також виділено базові ознаки електронної комерції, до яких віднесено такі: взаємодія економічних суб’єктів між собою; отримання прибутку; задоволення потреб споживачів товарів та послуг; використання інформаційних мережевих технологій; рух фінансових ресур- сів. У статті з урахуванням отриманих результатів запропоновано авторське розуміння окресленої категорії.

Ключові слова:

комерція; електронна комерція; електронний бізнес; підприємництво; господарська діяльність; торгівля.

Список використаних джерел:

 1. Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарст- ва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 811: Логістика. С. 11–19.
 2. Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2012. 19 с.
 3. Гармідер Л. Д., Орлова А. В. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції. Єв- ропейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18). С. 58–65.
 4. Гонський М. Д. Сутність і зміст комерційної діяльності торговельного підприємства. На- уковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.1. С. 177–182.
 5. Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2007. 22 с.
 6. Зарічна О. В., Голубка Я. В., Молнар М. С. Теоретичні аспекти діяльності комерційних підп- риємств. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. № 19 (14). С. 250–255.
 7. Коммерческая деятельность: учеб. / авт.-сост. В. И. Бросалин, Н. Н. Крылова. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. 92 с.
 8. Кошонько О. В. Електронні фінансові послуги. Сайт Хмельницького національного уні- верситету. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1095&T=intro&st=0&L=1.
 9. Крисько Ж. Сутність та види комерційної діяльності підприємства. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2013. Вип. 18. С. 75–83.
 10. Міщенко С. В., Науменкова С. В. Банківська енциклопедія. Київ: Центр наукових дослі- джень Національного банку України: Знання, 2011. 504 с.
 11. Одарченко А. М., Сподар К. В. Особливості електронної комерції та перспективи її роз- витку в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 342–346.
 12. Патраманська Л. Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505.
 13. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print.
 14. Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. Електронна комерція: навчальний посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с.
 15. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
 16. Шкарлет С. М., Дубина М. В. Ідентифікація сутності інформаційної економіки. Пробле- ми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1 (9). С. 99-105.
 17. Шкарлет С. М., Дубина М. В. Історико-генетичні форми інтерпретації сутності та змісту інформаційного етапу розвитку економіки. Економіст. 2015. № 2. С. 14–17.
 18. Shkarlet S., Dubyna M., Zhuk O. Determinants of the financial services market functioning in the era of the informational economy development. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 3. 2018. P. 349–357.

Завантажити