МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІНІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ТРУДОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

УДК:519.866:658.264

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-131-139

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гнедіна Катерина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Петраков Ярослав Валерійович, Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства культури України (вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601)

Мова статті: англійська

Анотація:

Стаття присвячена адаптації існуючих у теорії планування й управління мережами економіко-математичних моделей визначення резервів часу, що дозволяють раціонально та збалансовано розподіляти ресурси в межах комплексу взаємопов’язаних робіт. Пропонований підхід може застосовуватись у процесі розробки заходів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності, що передбачають активізацію інноваційних процесів, більш повну реалізацію соціального й економічного потенціалу суб’єктів господарської діяльності та органів місцевого самоврядування.

Ключові слова:

енергоефективність; мережева модель; методи і моделі управління проектами; резерв часу; теплопостачання.

Список використаних джерел:

 1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України; Програма від 14.04.2016 № 1099-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19?lang=en.
 2. Про схвалення концепції Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: Проект Розпорядження Кабінету міністрів Ук- раїни від 18.08.2017 № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.
 3. Лазановський П. П. Використання методу мережевого планування в операційному управ- лінні виробництвом книжково-журнальної продукції. Наукові записки. Економічні науки. 2016. № 2(53). С. 205–212.
 4. Сибаль Я., Іваницький І., Кадюк З. Сіткові методи планування та управління в оптиміза- ції виробництва продукції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2014. № 21 (1). С. 322-326. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vlnau_econ_2014_21%281%29_61.
 5. Сохань В. В. Сітьові моделі оперативного управління проектами в дорожньому будівниц- тві. Вісник Національного транспортного університету. 2015. № 31. С. 499-507. URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/31_1_tech_2015/499-507.pdf.
 6. Тімінський О. Г. Алгоритм побудови календарно-сітьової моделі проекту з елементами проактивності. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. 2008. № 4 (28). С. 31–36.
 7. Економіко-математичне  моделювання:  зб.  мат.  Першої  нац.   наук.-метод.   конф.   (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Київ). Київ: КНЕУ, 2016. 405 с.
 8. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы  анализа  сетей  /  пер.  с  англ.  Е.  Г.  Коваленко, М. Г. Фуругяна; под ред. Б. Г. Сушкова. Москва: Мир, 1984. 496 с.
 9. Ющенко Н. Л. Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподі- лу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергети- ки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 2. С. 16–25.
 10. Ющенко Н. Л. Інформаційні технології, що реалізовують моделі та методи аналізу в про- цесі прийняття рішень щодо ресурсів і витрат при модернізації теплоенергетики в Україні. Ма- тематичне та імітаційне моделювання систем. МОДС‘2017: тези доповідей Дванадцятої між- народної наук.-практ. конф. (Чернігів, 26-29 червня 2017 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 224–232.
 11. Справочник строителя тепловых сетей / под общ. ред. С. Е. Захаренко. Москва: Энерго- атомиздат, 1984. 184 с.
 12. Кулаков Н. Г., Бережнов И. А. Справочник по эксплуатации систем теплоснабжения. Киев: Будівельник, 1977. 352 с.
 13. Сакович В. А. Исследование операций (детерминированные методы и модели): Спра- вочное пособие. Минск: Выш. шк., 1984. 256 с.
 14. United Nations Industrial Development Organization. URL: http://www.unido.org/news/ press/vienna-energy-forum-1.html.
 15. Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000-2015. Національна доповідь. Київ, 2015. 125 с. URL: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.

Завантажити