ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК:330.34:332.142

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-140-146

Автор:

Гречко Алла Володимирівна, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто передумови сталого розвитку регіонів України. Обґрунтовано важливість сталого розвитку регіонів в сучасних глобалізаційних умовах розвитку світового господарства, оскільки сьогодні глобальні тенденції розвитку світового господарства суттєво відбиваються на розвитку всіх країн світу та її регіонів. Це вимагає розроблення власних моделей сталого розвитку регіонів з урахуванням сучасних обставин та процесів децентралізації, що відбуваються в Україні. З’ясовано, що практична цінність реалізації основоположних засад концепції сталого розвитку регіонів посилюється на фоні процесів поглиблення економічних зв’язків між господарюючими суб’єктами різних країн, тобто світових тенденцій до глобалізації. Це зумовлює необхідність розгляду питань регіонального розвитку в контексті поєднання різнонаправлених тенденцій глобального та локального характеру, тобто в розрізі поняття «глокалізації». З’ясовано витоки поширення процесу глокалізації. Окреслено спільні риси сталого розвитку регіонів України. Доведено необхідність активізації інноваційних процесів на рівні регіонів і країни загалом та створення передумов до формування інноваційних територіально відокремлених комплексів. Запропоновані заходи щодо запровадження фіскальних стимулів, які сприятимуть досягненню цілей сталого розвитку.

Ключові слова:

сталий розвиток; глобалізація; локалізація; глокалізація, регіон; інноваційний процес.

Список використаних джерел:

 1. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. Київ: НТУУ «КПІ», 2012. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011-2012). 232 с.
 2. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроін- теграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.
 3. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологіч- ні аспекти. Київ: Либідь, 2006. 310 с.
 4. Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методо- логія, практика: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с.
 5. Исланкина Е. А., Фияксель Э. А. Глокализация инноваций: роль кластеров и междуна- родного контекста в региональном развитии. Инновации. 2015. № 11 (205). С. 17–21.
 6. Олійник О. М Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти. Гуманітарний віс- ник ЗДІА. 2009. Вип. 38. С. 41–51.
 7. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Анд- рєєва Н. М., Бараннік В. О., Бєлашов Є. В. та ін.; за наук. ред. Хлобистова Є. В. Сімферополь: ПП «Підприємство «Фєнікс»», 2010. 582 с.
 8. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / Анде- рсон В. М., Андрєєва Н. М., Алимов О. М. та ін.; за наук. ред. Хлобистова Є. В. Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. 589 с.
 9. Статистичний збірник: «Бюджет України 2017». URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/ redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202017%20(publish).pdf.
 10. Тульчинська С. О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної си- стеми регіонів України: монографія. Херсон: Вид-во «ПП Вишемирський В. С.», 2014. 210 с.
 11. Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України.  Економіка України. 2012. № 6. С. 4–12.

Завантажити