МЕДИЧНА ПІДСИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ ЯК ДОМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

УДК:338.49:61]332.12

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-154-160

Автор:

Ревко Альона Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню системи охорони здоров’я як домінанти формування та розвитку людського потенціалу регіону. Визначено основні компоненти медичної інфраструктури регіону. Проведено порівняльний аналіз динаміки кількості лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів та видатки на охорону здоров’я в Польщі та Україні. Досліджено стан кадрових ресурсів системи охорони здоров’я України та Польщі в регіональному розрізі. Доведено, що кадровий потенціал є вагомою складовою ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я. Визначено головні напрямки розвитку медичної інфраструктури України в умовах трансформаційної економіки.

Ключові слова:

охорона здоров’я; медична інфраструктура; соціальна інфраструктура; людський потенціал регіону.

Список використаних джерел:

  1. Ковальська Л. Л., Салівончик О. М. Соціальна інфраструктура регіону та механізми за- безпечення її розвитку. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. пр. Луцьк, 2013. Вип. 10 (39). С. 106–114.
  2. Прокопа І. В. Соціальна інфраструктура села: формування нового механізму розвитку. Київ: [б.в.], 1996. 172 с.
  3. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / ред. кол.: С. B. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2000. 864 с.
  4. Ekonomika i zarządzanie miastem / red. R. Brol. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004. 115 s.
  5. Пепа Т. В., Чернюк Л. Г. Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку регіонів України (методолого-організаційний аспект): монографія. Вінниця, 2015. 280 с.
  6. Юрченко С. О. Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку регіону. Географія та туризм. 2011. Вип. 15. С. 22-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_15_6.
  7. Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регі- онів України : монографія / під. заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Чернігів: ЧНТУ, 2016. 276 с.
  8. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D. Gospodarka przestszenna. Tom VI Infrastruktura społeczna. Białystok: Wydawniztwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.

Завантажити