ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

УДК:336.77:332.2(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-170-175

Автор:

Давидюк Олександр Олександрович, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті представлено результати аналізу стану іпотечного кредитування в України з виділенням ключових проблем, що не дозволяють іпотечному ринку розвиватися та підвищувати доступність для громадян країни. Вивчено стан банківського іпотечного кредитування в Україні з визначенням сучасних тенденцій розвитку такого напрямку та ключових проблем, що призводять до недоступності банківських кредитів для населення держави. На основі визначених проблем функціонування банківського та державного напрямків іпотечного кредитування в Укра- їні запропоновано напрямки щодо поліпшення ситуації та розвитку іпотечного ринку в Україні.

Ключові слова:

національна економіка; іпотека; іпотечне кредитування житла; іпотечний ринок; банківська справа.

Список використаних джерел:

  1. Борисенко Д. С., Кушнір С. О. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування суб’єктів господарювання в сільській місцевості в Україні. Науковий вісник Міжнародного гу- манітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 22. С. 114–117.
  2. Гнатьєва Т. М., Кабанова О. П. Сучасні тенденції залучення капітальних інвестицій, як важливий фактор структурної перебудови економіки. Фінансові дослідження. 2018. Вип. 1(4). URL: http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id=107.
  3. Гришова І. Ю., Черан Є. М. Деякі аспекти кредитного забезпечення пріоритетних галузей національної економіки України. Вісник Сумського національного аграрного університету серія «Економіка та менеджмент». 2015. № 12 (66). С. 117–121.
  4. Кравчук А. О., Давидюк О. О. Стан банківського кредитування підприємств аграрного сектору. Ukraine-EU.Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers. Part 1. Modern Priorities of Economics/Engineering and Technologies. Chernihiv: CNUT, 2016. P. 161–163.
  5. Кушнір С. О., Григорович Л. С. Іпотечне кредитування населення як одна з перспектив- них можливостей відновлення села в Україні. Фінансовий простір. 2017. № 1 (25). С. 50–57.
  6. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 75–80.
  7. Hlushko O., Gryshova I., Lagodiienko N. Effective methodological tools for forecasting financial and economic stability. Actual problems of economics. 2017. № 1(187). Р. 359–366.

Завантажити