ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

УДК:336.77:334.012.61

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-198-211

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено роль малого й середнього бізнесу (МСБ) у розвитку національної економіки. Визначено основні чинники, передумови й особливості функціонування та розвитку малого підприємництва в Україні. Виконано комплексне діагностування стану МСБ, спрямоване на порівняння кількісних параметрів із показниками держав-членів ЄС для виявлення й узагальнення основних проблем і ризиків, притаманних малим і середнім підприємствам у вітчизняній економіці. Доведено, що успішне функціонування МСБ можливе лише за умови доступності джерел фінансування Проаналізовано передовий досвід країн світу Європейського Союзу щодо стимулювання розвитку МСБ за рахунок створення дієвого механізму банківського кредитування.

Ключові слова:

малий та середній бізнес (МСБ); малі та середні підприємства (МСП); кредитування; ризики; джерела фінансування; кредитний портфель; механізми кредитування.

Список використаних джерел:

 1. Поліщук О. В., Цимбал В. В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/392/380.
 2. Кулаков В. О., Курган О. Г., Павленок О. І. Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2 (36). С. 143–146.
 3. Лук’янчикова О. А., Федоришина Л. І. Аналіз проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (3). С. 440-445.
 4. Калініченко Л. Л., Мусіяка К. В. Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 325–329.
 5. Мацелюх Н. П., Унинець О. М. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 9-10(1). С. 38–41.
 6. Даньків В. Й., Арзамасова О. В. До питання кредитування малого бізнесу комерційними банками України. URL: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/3699/1/ДО% 20ПИТАННЯ%20КРЕДИТУВАННЯ%20МАЛОГО%20БІЗНЕСУ%20КОМЕРЦІЙНИМИ.pdf.
 7. Жежерун Ю. В. Міжнародний досвід банківського кредитування малого і середнього підприємництва. Фінансовий простір. 2017. № 1(25). С. 27–32.
 8. Марченко О. І., Моткалюк Р. В. Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід. Фінансовий простір. 2015. № 1 (17). С. 190–193.
 9. Рібун Л. В., Лех Г. А., Васькович І. М. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 230–235.
 10. Господарський кодекс України від 07.02.2019 № 2473-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2?text=%EC%E0%EB#w11.
 11. Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities / Eurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
 12. Turnover of the non-financial business economy by size class of employment / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00146&plugin=1.
 13. Small and medium-sized enterprises (SMEs) / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme.
 14. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2017 рік: статистичний збірник / за ред. М. Кузнєцової. Київ: Державна служба статистики України, 2018. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf.
 15. Кредити, надані депозитними корпораціями / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=59167546.
 16. SAFE Analytical Report 2017 / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/ documents/26641.
 17. Жарій Я., Краснянська Ю. Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 3 (11). C. 125–135.
 18. Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area June 2016 / ECB. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201606.en.pdf? c96d449e601cbe6c87d2e67d54e68c70.
 19. SME lending and competition: an international comparison of markets, 2016. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522490/bis-16-105- small-and-medium-sized-enterprise-lending.pdf.
 20. Шишкіна О. В. Теоретико-методичні основи оцінки фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету: збірник наукових праць. 2010. № 44. С. 267–275.
 21. Шишкіна О. В. Ідентифікація ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці промислових підприємств. Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально- економічного розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (6-7 грудня 2012 р., м. Тернопіль). Тернопіль: Крок, 2012. Ч. 2. С. 217–219.

Завантажити