СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

УДК:657.631

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-222-229

Автор:

Гончарук Світлана Марківна, Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовано необхідність підвищення якості аудиторських послуг за допомогою створення системи громадського нагляду за аудиторською професію, що є вирішальним елементом у підтримці й підсиленні довіри до діяльності аудиторів з боку громадськості, особливо для суб’єктів суспільного інтересу, відповідно до Директив ЄС. Нагляд за аудиторською діяльністю має бути організований на основі принципу, який має забезпечити підвищення якості аудиту фінансової звітності в інтересах суспільства, що організована у спосіб, який забезпечує її незалежність від суб’єктів, що контролюються. В Україні доцільно застосувати досвід європейських країн щодо посилення контролю за якістю проведеного аудиту. Зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг надають практичну допомогу суб’єктам аудиторської діяльності у створенні та подальшому розвитку власних систем контролю якості та запобіганні ризиків визнання їх такими, що не пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Ключові слова:

аудиторські послуги; система контролю якості аудиту громадський нагляд за аудиторською професією; незалежність аудитора; робочі документи суб’єкта аудиторської діяльності; орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Список використаних джерел:

  1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
  2. Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ра- ди 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припиняє дію. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_844.
  3. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг: Рі- шення Аудиторської палати України від 30.10.2014 р. № 302/9. https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/vr2_9230-14.
  4. Інформація про результати зовнішніх перевірок СКЯ аудиторських послуг САД в 2015- 2017 роках: Рішення Аудиторської палати України від 29.03.2018 р. (протокол № 356). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN044545.html.
  5. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: Монографія / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2004. 564 с.
  6. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія: монографія. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. Аге- нтство», 2008. 493 с.
  7. Шалімова Н. С. Система суспільного нагляду за аудиторською професією: світовий дос- від та шляхи його використання в Україні. Економічний простір: збірник наукових праць. 2011. № 56/1. С. 113–121.

Завантажити