ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЗА ЦІНОЮ, НИЖЧОЮ ЗА ЦІНУ ЇХ ПРИДБАННЯ

УДК:657

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-239-245

Автор:

Сидоренко Олександр Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблеми обліку та оподаткування реалізації товарів за ціною, нижчою, ніж ціна їх придбання. Проаналізовано вимоги податкового та бухгалтерського законодавства з питань реалізації товарів за цінами, нижчими за ціну їх придбання. Виявлено, що питання обліку та оподаткування операцій з продажу товарів за цінами нижчими ніж ціни їх придбання, є маловивченими, а податкове законодавство України містить певні недоліки, які потребують вирішення. У роботі розроблено методику обліку та оподаткування операцій із продажу товарів за цінами нижчими ніж їх придбання та обґрунтовано необхідність доповнення Податкового кодексу України, в частині адміністрування податку на прибуток підприємств.

Ключові слова:

товари; облік; оподаткування; ціна; методика.

Список використаних джерел:

  1. Амалян А. В. Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. Київ, 2016. 20 с.
  2. Букало Н. А., Новицька Ю. В. Особливості обліку торговельних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у фінансовій звітності. Економіка та суспільство. 2016. № 2.   C. 715–719.
  3. Воронко Р. М., Грезенталь В. О. Класифікація товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.7. С. 164–168.
  4. Граковський Ю. Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова та роздрібна торгівля. Вісник податкової служби України. 2012. № 9–10. URL: http://www.visnuk.com.ua/ ua/pubs/id/749.
  5. Іваненко В. О., Дроздова О. Г. Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту. Вісник ЖДТУ. 2013. № 2 (64). С. 56–62.
  6. П(с)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.
  7. П(с)БО 9 «Запаси». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
  8. Підвисоцька Л. Я. Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування. Ефективна економіка. 2016. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5082.
  9. Податковий кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Завантажити