ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

УДК:339.543

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-246-253

Автор:

Кривіцький Віктор Броніславович, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено наукові підходи вчених-економістів до визначення сутності митного контролю та запропоновано трактувати цю дефініцію як систему заходів, дія яких спрямована на запобігання переміщенню товарів через митний кордон із порушенням вимог митного законодавства. У роботі виокремлено основні показники результативності митного контролю та здійснено оцінку їх абсолютни х та відносних значень, що дало змогу виявити позитивні тенденції, а саме: підвищення пропускної спроможності кордону та покращення процедур митного контролю; скорочення частки митних оглядів та зростання частки документальних перевірок у структурі форм митного контролю. Негативним моментом є виявлені митними органами випадки заниження митної вартості товарів, неправильного визначення країни походження товару, або ж віднесення товарів не до тієї класифікаційної групи, що свідчить про подальшу необхідність удосконалення форм та методів митного контролю на основі авто матизованої системи управління митними ризиками.

Ключові слова:

митний контроль; митні формальності; результативність митного контролю; управління митними ризиками; автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР;) митна декларація; митний режим.

Список використаних джерел:

  1. Митне право України: навч. посіб. / за заг. ред. О. Х. Юлдашева. Київ: Центр учбової лі- тератури, 2009. 232 с.
  2. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. 543 с.
  3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/4495-17.
  4. Регламент Ради (ЄЕС) № 2913/92, що засновує Митний кодекс співтовариства: від 12.10.1992 р. № 2913/92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_742.
  5. Годованець О. В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». 2016. Вип. 20(1). С. 159–163.
  6. Огонь Ц. Г., Ломейко Ю. А. Оцінка ризиків та завдання митного контролю в Україні. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33 (1). С. 428–439. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecvu_2017_33%281%29 53.
  7. Показники виконання Державного бюджету України за 2004-2017 рр. Офіційний веб- портал Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file- storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.
  8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Завантажити