ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК:338.24.021

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-254-261

Автор:

Мурашко Микола Іванович, Чернігівський інститут МАУП (вул. Промислова, 17, м. Чернігів, 14000, Україна)

Сотніков Дмитро Анатолійович, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовано сутність функціонування інвестиційного будівельного сектору економіки в сучасних умовах. Доведено, що нині становище вітчизняних будівельних підприємств на ринку інвестицій характеризується їхньою неготовністю до ефективного освоєння основних засобів на інноваційній основі, а також неготовністю потенційних інвесторів вкладати капітал у будівельні підприємства через високі ризики, пов'язані з незахищеністю права власності, з великою ймовірністю неповернення коштів через неефективне управління. Водночас сучасні інноваційно-інвестиційні процеси в будівельній галузі повинні бути спрямовані не тільки на зростання питомої ваги інноваційно орієнтованих підрядних робіт у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, а й на інноваційну перебудову самої будівельної галузі. Обґрунтовано, що основними причинами, що стримують інвестиції в зростання будівельного виробництва та технічне переоснащення будівельної галузі, є нестабільність політичної ситуації, тіньові та різного роду спекулятивні процеси в інвестиційно-будівельній сфері, високі податки та ризики інвестиційної діяльності, велика вартість позикового капіталу та складність отримання кредиту, а також інші чинники, що характеризують інвестиційний клімат України як несприятливий. Тому в контексті вищезазначених причин, інвестиційна політика в будівельній галузі повинна органічним чином поєднувати інструменти державного впливу та дерегуляції з метою створення сприятливого інвестиційного середовища як для вітчизняних, так і іноземних інвестицій. Інвестиційна політика України в середньостроковій перспективі має бути спрямована на стійкий розвиток будівельної галузі на інноваційній основі, забезпечення економічної безпеки країни, формування повноцінного ринку землі, розвиток ринкової інфраструктури, нарощування інвестиційно-будівельного потенціалу та створення сприятливого інвестиційного середовища для трансферу сучасних технологій, застосування узгоджених з нормами ДБН механізмів захисту національного будівельного ринку, створення дієвих стимулів для поступального розвитку інноваційно-інвестиційних процесів у будівельній галузі України шляхом першочергової реалізації проектів із реконструкції, модернізації та технічного переоснащення виробничих потужностей та інфраструктурних об’єктів на інноваційній та екологічній основі.

Ключові слова:

інвестиції; інвестиційні процеси; модернізація; переоснащення; будівельний сектор; ринкова інфраструктура; реконструкція; інновації; виробничі потужності.

Список використаних джерел:

  1. Биба В. В., Гаташ В. С. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Зб. на- укових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Полтава: ПолтНТУ, 2013. Вип. 4 (39). Т. 2. С. 3–9.
  2. Войнаренко М. П., Осауленко О. Г., Скоробагата Л. В., Шевчук В. О. Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контексти: монографія / за наук. ред. чл.-кор. НАН України О. Г. Осауленка. Київ: Держкомстат України, 2010. 282 с.
  3. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ: Знання України, 2002. 326 с.
  4. Гусаков В. М., Федоренко В. Г. Стан підприємництва та напрями його подальшого розви- тку на основі науково-технічного прогресу в будівельному комплексі України. Про приватиза- цію: Державний інформаційний бюлетень. 2017. № 1. [б.c.].
  5. Інвестиційна діяльність в Україні. URL: https://mfa.gov.ua/ua/article/open/id/6349.
  6. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. д-ра екон. наук., проф. Л. І. Федулової. Київ: Основа, 2005. 522 с.
  7. Класифікація проблем інвесторів / Асоціація допомоги постраждалим інвесторам. URL: http://investhelp.com.ua/ru/content/klasif%D1%96kats%D1%96ya-problem-%D1%96nvestor%D1%96v. 
  8. Колодій Ю. С. Основні напрямки сприяння розвитку промислового будівництва у моделі індикативного  управління  будівельною  галуззю.  Науковий  вісник  НЛТУ  України.  2010. Вип. 20.14. С. 300-305. 
  9. Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 304 с.

Завантажити