БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

УДК:331.5:31

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-19-25

Автор:

Кифяк Вікторія Іванівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Дмитрієва Оксана Миколаївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Сироїжко Катерина Вікторівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сутність поняття «безробіття» та погляди відомих науковців щодо цієї дефініції. Проаналізовано динаміку рівня безробіття протягом 2010-2018 років. Досліджено структуру безробітних за причинами незайнятості згідно зі статистичними даними та визначено чинники, які призводять до збільшення безробіття. Визначено вплив безробіття на економіку країни, добробут населення та демографічну ситуацію. Запропоновано ефективні шляхи підвищення зайнятості на основі аналізу причин і наслідків безробіття в Україні.

Ключові слова:

безробіття; рівень безробіття; зайнятість; ринок праці; населення; методологія МОП; трудові ресурси.

Список використаних джерел:

  1. Гальків Л. І. Втрати людського капіталу: чинник безробіття. Економіка і регіони. 2009. № 2. С. 110–113.
  2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
  3. Дерій Ж. В., Скиба С. А. Формування ринку праці на основі розвитку людського потенціалу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2. С. 9–17.
  4. Лопатинський Ю. М., Кифяк В. І. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. 248 с.
  5. Майсюра О. М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 60–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2010_8_19.
  6. Про    зайнятість    населення:   Закон    України    від    05.07.2012   № 5067-VI.   URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
  7. Харчук С. А., Пенькна І. С. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 71–76.

Завантажити