РОЗРОБКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

УДК:364-146.2(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-41-49

Автор:

Казарян Генріх Генріхович, ДНЗ «Інституту менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (вул. Cічових стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті проаналізовано напрямки розробки політики соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції реалізації державної політики у сфері соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Детальна увага приділена визначенню базових положень інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, обґрунтуванню заходів такого регулювання, які були згруповані в дві групи: активні та пасивні. Також у статті визначено та обґрунтовано основні заходи формування інклюзивного освітнього простору, розглядаються питання доступності освіти для осіб з інвалідністю, формування політики їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зокрема, проведено аналіз особливостей функціонування існуючої системи професійного навчання незайнятих та безробітних осіб з інвалідністю.

Ключові слова:

инклюзия; инклюзивное обучение; политика социальной адаптации лиц с инвалидностью; инклюзивное образовательное пространство; система социально-экономического обеспечения лиц с инвалидностью.

Список використаних джерел:

  1. Гнатьєва Т. М., Ніколюк О. В. Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентoспроможність підприємств аграрного сектору. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. 2014. № 4 (76). С. 151–157.
  2. Гришова І. Ю., Шестаковська Т. Л. Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць. Тернопіль, 2017. Т. 27, № 3. С. 242–248.
  3. Гришова І. Ю., Шестаковська Т. Л. Інфраструктурне забезпечення потреб інвалідів на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць. Тернопіль, 2017. Т. 27, № 4. С. 321–330.
  4. Гонта О., Мельник О. Соціальні інновації в організаційно- економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: економічні науки. 2017. Вип. 185. С. 10–23. 
  5. Казарян Г. Г., Гришова Р. В. Методологічні підходи до формування системи соціально- економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 5. С. 105–114.
  6. Мельник О. Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2017. № 2 (10). С. 42–50.
  7. Мельник Ю. М., Ніколюк О. В. Розбудова соціальних зв’язків підприємств агропродовoльчої сфери. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Херсон, 2015. № 1 (36). С. 48–52.
  8. Новікова Н. Л., Галицький О. М., Гришова Р. В. Державні механізми регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66.
  9. Панюк Т. П. Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 3 (3). С. 120–125.
  10. Соціалізація  відносин  у  сфері  праці  в  контексті  стійкого  розвитку:  монографія  /   А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.  А. М. Колота. Київ: КНЕУ. 2010. 348 с.

Завантажити