РЕНОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

УДК:338.43:636.03

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-50-59

Автор:

Замлинський Віктор Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет (просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан функціонування підприємств агропродовольчого сектору в Україні та запропоновано комплекс реноваційних механізмів, які забезпечать підприємствам інтенсивний напрям розвитку. Запропоновані заходи будуть сприяти залученню інвестицій міжнародних фінансових установ в агропромисловий комплекс, дозволять реалізувати масштабні проекти згідно із сучасними вимогами до ресурсозбереження, інноваційності та екологічності з дотриманням принципів прозорості, ефективності та можливості використання інституту державно-приватного партнерства, впровадження енергоощадних технологій, комплексної автоматизації виробничих процесів.

Ключові слова:

реновація; модернізація; аграрний сектор; продовольство; інтенсифікація; тваринництво; державна підтримка розвитку сільського господарства; нетрадиційні галузі тваринництва; сільськогосподарський світогляд; попит на продукти харчування; зростання виробництва.

Список використаних джерел:

  1. Гришова І. Ю., Митяй О. В. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економічний простір. 2015. № 100. С. 125–135.
  2. Замлинська О. В., Замлинський В. А. Розвиток суб’єктів аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 4 (68). С. 71–76.
  3. Замлинський В. А. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі еконо- міки. Бізнес-навігатор. 2013. № 2 (31). С. 12–16. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/jour.
  4. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL: http://minagro.gov.ua/node/16822.
  5. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №     884.    URL:     https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Poryadku-vikoristannya-koshtiv- peredbachenix-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-pidtrimki-galuzi-tvarinnictva-ta-viznannya-takimi- shho-vtratili-chinnist-deyakix-postanov-Kabinetu-Ministriv-Ukraini.
  6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971.
  7. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
  8. Dobrianskа N. A., Popovich О. М. Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases. Економіка: реалії часу. 2017. № 4 (32). С. 37–43. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/37.pdf.

Завантажити