ІНВЕСТУВАННЯ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ВІД «ХРУЩОВОК» ДО ІННОВАЦІЙНИХ НОВОБУДОВ

УДК:330.322.2[332.83+64]

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-69-79

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті надано сценарії вирішення житлових проблем та ступінь значення і розвитку будівництва на різних етапах функціонування суспільно-економічних формацій. З’ясовано світовий досвід державного регулювання спорудження соціального житла. Значну увагу приділено вирішенню цього питання в центральноєвропейських країнах та Казахстані. Проаналізовані будівельна галузь України та шляхи її модернізації, методи державного регулювання у разі настання кризових явищ, державні житлові програми, фінансові проблеми та підходи щодо їх вирішення. Підкреслено значущість інноваційного маркетингу, заощаджень населення як джерела інвестицій, забезпечення житлом у сільських місцевостях, орендного житла на світовому просторі та в Україні, реконструкції житлового фонду нашої держави. При цьому розглянуто проблеми й обґрунтовано вектори їх подолання у процесі управління житлово-комунальним господарством, державного регулювання комунальної власності в поселеннях міського типу.

Ключові слова:

житлове будівництво; державне регулювання; програми; населення; будівельна галузь; житлово-комунальне господарство; кластер.

Список використаних джерел:

 1. Лисов І. В. Аналіз розвитку житлового будівництва країн світу. Економіка та держава. 2011. № 10. С. 111–113.
 2. Ковалева Л. М. Зарубежный опыт государственного регулирования рынка жилья (на примере Германии). Вестник Брянского государственного университета. 2009. № 3. С. 43–49.
 3. Espring-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 1998. 248 р.
 4. Аксёнова И. А. Общие принципы государственной жилищной политики: из опыта зарубежных стран. Вестник экономической интеграции. 2008. Т. 1. № 2. С. 91-98.
 5. Омельчук В. О. Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід. Економіка та держава. 2012. № 8. С. 110–113.
 6. Данчак Л. І. Інноваційні віяння і особливості процесу фінансування формування житлового фонду у центральноєвропейських країнах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 70–77.
 7. Есімжанова С. Інноваційна модернізація в житлово-будівельному виробництві (Казах- стан). Актуальні проблеми економіки. 2013. № 10. С. 300–309.
 8. Басенко К. О. Оцінка ефективності використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 103–107.
 9. Цепенюк Н. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону. Галицький економічний вісник. 2011. № 1 (30). С. 123–127.
 10. Ірхіна С. В. Інноваційно-інвестиційні механізми структурної модернізації та підвищення конкурентоспроможності галузі житлового будівництва в контексті побудови доступного жит- ла в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. С. 132–142.
 11. Бондарєва Н. В. Концептуальні основи державного регулювання будівництва в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 6, т. 1. С. 247–252. 
 12. Антикризова політика держави в будівельній галузі: механізми реалізації / О. І. Амоша, В. Г. Сєвка, О. В. Шеліхова та ін. Макіївка, 2010. 240 с. 
 13. Борисов Д. До проблеми використання методів державного управління при подоланні кризи в будівельній галузі. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 10. С. 68–70. 
 14. Судоренко О. В. Участь держави у фінансуванні будівництва соціального житла: зарубіжний досвід. Держава і право. 2010. Вип. 48. С. 413–419.
 15. Social Housing in the UNECE Region: Models, Trends and Challenges / Unites Nations Economic Commission for Europe. Geneva, 2015. 141 p. 
 16. Мерзляк А. В., Кучин Б. С. Державні житлові програми як інструмент соціального захисту населення. Право та державне управління. 2016. № 2. С. 46–52. 
 17. Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»:          Закон       України        від       20      квітня        2000       року       №       1674-14.       URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1674-14. 
 18. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 року № 978-978-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/978-15. 
 19. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року № 979-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/979-15. 
 20. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. Київ: НВУ НБУВ, 2009. 687 с. 
 21. Паливода К. В. Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 5–10.
 22. Тєлєтов О. С., Граділь А. А., Рудь М. П. Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 33–46. 
 23. Омельчук В. О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі націoнальної системи житлово-будівельних заощаджень. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 14–19. 
 24. Ажаман І. А. Інвестиційне забезпечення розвитку житлового будівництва в сільській місцевості. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 28–33. 
 25. Більовський О. А. Будівництво доступного орендного житла як стратегічний напрям державної житлової політики України. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 67–72. 
 26. Коваленко Н. В. Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 163–167. 
 27. Рубльов В. В. Особливості управління комунальними підприємствами у сучасних умовах. Економіка та держава: наукове фахове видання України з питань економіки. 2017. № 2. С. 43–45. 
 28. Забаштанська Т. В., Забаштанський М. М., Роговий А. В. Державне регулювання комунального господарства України: монографія. Ніжин: Орхідея, 2016. 199 с. 
 29. Чепіга Т. М. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління. Економіка та держава. 2012. № 2. С. 133–136

Завантажити