ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ

УДК:338.24:005.936.5_027.33

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-96-106

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано необхідність поширення в Україну досвіду країн Європейського Союзу, де діють організаційно-правові механізми, що забезпечують мінімізацію утворення відходів та залучення їх до повторного використання як сировини. А також доцільність застосування економіко-математичного інструментарію в процесі прийняття управлінських рішень, спрямованих на створення й розвиток потужностей із переробки сміття, зокрема, для виробництва енергії в Україні.

Ключові слова:

інвестування; відходи; децентралізація; енергоефективність; місцеві бюджети; моделювання; утилізація.

Список використаних джерел:

 1. Губанова О. Р. Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування. Вісник Одеського державного екoлогічного університету. 2012. Вип. 13. С. 29–37.
 2. Міщенко В. С., Виговська Г. П. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: монографія. Київ: Наукова думка, 2009. 294 с.
 3. Гаркушенко О. М. Регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними: необхідність або чинник політичного тиску. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 2 (43). С. 215–218.
 4. Маковецька Ю. Фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсокористування. Економіст. 2010. № 12. С. 76–78.
 5. Міщенко В., Омельяненко Т. Становлення фінансової бази управління відходами в Україні. Економіст. 2012. № 7. С. 48–51.
 6. Голян В. Інвестиції в переробку відходів: як подолати пасивність влади та бізнесу. Дзеркало тижня. 2018. № 13 (359). С. 9.
 7. Голян В. А., Рудинець М. В., Рошкевич В. Ф. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 6–12. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6060&i=0.
 8. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України № 1099-VIII від 14.04.2016 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7.
 9. Держенергоефективності та провідна арабська компанія розглянули шляхи інвестування в українські проекти «зеленої» енергетики та переробки сміття // Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhenergoefektivnosti-ta-providna-arabska-kompaniya- rozglyanuli-shlyahi-investuvannya-v-ukrayinski-proekti-zelenoyi-energetiki-ta-pererobki-smittya.
 10. Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000-2015. Національна доповідь. Київ, 2015. 125 с. URL: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.
 11. Біржовий лідер. URL: profi-forex.org.
 12. Панченко О., Сєров І. На одного українця припадає 300 тонн відходів: як забруднюють країну. Сегодня. URL: http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/na-odnogo-ukrainca-prihoditsya- 300-tonn-othodov-kak-zagryaznyayut-stranu-721245.html.
 13. Україна комунальна. URL: jkg-portal.com.ua.
 14. Ющенко Н. Л. Перспективи забезпечення енергопостачання внаслідок переробки сміття в Україні. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Parts 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. Chernihiv: CNUT, 2017. Р. 107–110.
 15. Як оптимізувати утилізацію відходів? Урядовий кур’єр. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/ articles/yak-optimizuvati-utilizaciyu-vidhodiv.
 16. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua.
 17. Finance.UA. URL: http://news.finance.ua/ua/news/-/394107/ukrayinske-eldorado-chomu- vazhlyvi-investytsiyi-v-pererobku-vidhodiv.
 18. ICU побудує найбільший завод з переробки відходів в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ ukr/markets/icu-pobuduje-najbilshij-zavod-z-pererobki-vidkhodiv-v-ukrajini-2484776.html.
 19. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 10.06.2018 р. № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 20. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. 158 с.
 21. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. 278 с.
 22. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро- пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Завантажити