БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК:005.915

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-228-234

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Однолько Яна Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Новітні умови господарювання зумовлюють посилення ролі бюджетування та висувають якісно нові вимоги до його практичного застосування на вітчизняних підприємствах, що потребує розвитку теоретичних засад щодо сутнісного розуміння системи бюджетування. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за цією проблемою в статті сформульовано зміст поняття «бюджетування», визначено його роль у системі фінансового управління. На основі досліджень та узагальнень праць закордонних та вітчизняних учених сформульовано об’єкт, предмет, цілі та завдання бюджетування, а також його функції з метою формування цілісного уявлення про нього як економічну категорію, обґрунтовано переваги його впровадження для сучасних підприємств.

Ключові слова:

бюджетування; планування; фінансове планування; бюджет; фінансове управління; підприємство.

Список використаних джерел:

  1. Кальченко О. М., Дзюба А. В., Цимбал О. А. Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах. Фінансові дослідження. 2017. № 2 (3). URL: https://fr.stu.cn.ua/ index.pl?task=arcinf&l=ua&j=13&id=87.
  2. Квасницька Р. С., Джерелейко С. О. Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. № 5, т. 1. С. 54–56.
  3. Колосок В. Бюджетування структурних підрозділів гірничо-металургійного холдингу. ​Схід. 2012. № 2 (116). С. 29–35.
  4. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Київ: Дакор, 2001. 260 с.
  5. Пушкар М. С. Управлінський облік: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доп. Тернопіль: Поліграфіст, 1997. 160 с.
  6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 554 с.
  7. Федосова В. М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії. Фінанси України. 2008. № 1. С. 3–23.

Завантажити