МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

УДК:336.71:339.727.2

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-235-244

Автор:

Момот Олександр Михайлович, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано наукові підходи до теоретико-практичного освоєння дійсності з урахуванням основних загальнонаукових методів, що застосовуються в економічних дослідженнях. Представлено умовну схему ітераційного процесу дослідження складної системи. З’ясовано термінологічний апарат синергетики. Розкрито зміст синергетичного підходу. Представлено в графічному вигляді еволюційний рух дисипативної системи. Охарактеризовано процеси коеволюції елементів відритої системи. Надано характеристику сучасних банківських систем та діяльності транснаціональних банків із позицій синергетично-сітьового підходу. На цій підставі ідентифіковано методологічні домінанти дослідження глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу.

Ключові слова:

методологія; методи дослідження; дисипативна система; синергетичний підхід; синергетично-сітьовий підхід; атрактор; біфуркація.

Список використаних джерел:

  1. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во ЛКИ, 2009. 240 с.
  2. Вахрушев Д. С., Вахрушева Н. А., Терентьев Д. А. Управление устойчивостью экономических систем: методологический синтез синергетики и институциональной теории. Теоретическая экономика. 2017. № 5. С. 9–18.
  3. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. 2-е изд. Сан- кт-Петербург: СПбГТУ, 1999. 510 с.
  4. Дрогобыцкая К. С. Новое в методологии системных исследований. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 8. С. 37–42.
  5. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. Серия «Синергетика: от прошлого к будущему». Изд. 2-е испр. и доп. Москва: Едиториал УРСС, 2005. 409 с.
  6. Пилипенко О. И. Теория шоков в диалектике циклического развития национальной финансовой системы. Вестник экономической интеграции. 2014. № 7. С. 84–92.
  7. Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 264 p.
  8. Эшби У. Р. Введение в кибернетику. Москва: Мир, 1966. 420 с.

Завантажити