УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МЕНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»)

УДК:657.37:334.012.64

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-265-271

Автор:

Маргасова Вікторія Геннадіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гоголь Тетяна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Колоток Вадим Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто проблеми розкриття інформації для управлінської ланки малого бізнесу та розглянуто форми управлінської звітності на підприємствах малого бізнесу. Виявлено мету, підходи до складання управлінської звітності та відмінність її від фінансової звітності. Визначено, на кого покладаються обов’язки зі складання управлінської звітності та які реквізити застосовуються при її складанні. Досліджено етапи упровадження та складання внутрішньої звітності на підприємствах. Розглянуто на прикладі малого підприємства ТОВ «Менський комунальник» форми управлінської звітності, які застосовуються на цьому підприємстві.

Ключові слова:

управління; малий бізнес; звітність; інформація; підходи.

Список використаних джерел:

  1. Атамас П. Й. Управлiнський облiк: навч. посiб. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
  2. Бухгалтерський управлінський облік: підручник / за ред. Бутинеця Ф. Ф. Вид. 2-ге, пере- роб. і доп. Житомир: Рута, 2002. 480 с.
  3. Кузнецова С. А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 270–279.
  4. Лень В. С. Управлінський облік: навчальний посібник. Чернігів: ЧДТУ, 2002. 153 с.
  5. Пушкар М. С. Управлінський облік. Тернопіль: «Поліграфіст» ЛТД, 1995. 164 с.
  6. Гоголь Т. А. Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 338-344. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_1_51.
  7. Мазіна О. Формування концепцій управлінської звітності. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 10-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_9_3.
  8. Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/118.pdf.
  9. Попович М. П., Головацька С. І. Управлінська звітність підприємств з виробництва пива: принципи, функції, вимоги. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://ojs.dsau.dp.ua/ index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1198.

Завантажити