ЕКОНОМІЧНА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор:

Москаленко А.М., Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено авторський підхід до визначення поняття «економічна родючість ґрунтів» та її формування в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано процес використання сільськогосподарських угідь як об’єднання двох головних складових: природної та ефективної родючості. Доведено вплив від використання в сільськогосподарському виробництві різного рівня економічної родючості ґрунтів на спосіб відтворення ґрунтової родючості.

Ключові слова:

родючість ґрунтів, економічна родючість ґрунтів, категорії родючості ґрунтів, відтворення

Список використаних джерел:

1. Добровольский Г. В. Экология почв / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М. : Изд. МГУ, 2006. – 364 с.

2. Фурдичко О. Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві: стан, проблеми, шляхи їх вирішення / О. Фурдичко // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 67–77.

3. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : підручник / В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак ; за ред. В. П. Гудзя. – Друге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с.

4. Прянишников Д. Н. Избранные сочинения / Д. Н. Прянишников. – М. Издательство Академии наук СССР, 1952. – 634 с.

5. Каштанов А. Н. Плодородие почвы в интенсивном земледелии: теоретические и методические аспекты / А. Н. Каштанов, А. М. Лыков, И. С. Кауричев // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1983. – № 12. – С. 60–68.

6. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : колективна монографія / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 428 с.

7. Магазинщиков Т. П. Земельный кадастр : учеб. пособие / Т. П. Магазинщиков. – Львов : Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 388 с.

8. Володин В. Новый методический подход к определению цены земли / В. Володин, Р. Еремина // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1996. – № 4. – С. 6–10.

9. Гуторов О. І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : [монографія] / О. І. Гуторов. – X. : Едена, 2010. – 405 с.

10. Гусаков В. Г. Аграрная экономика: термины и понятия : энциклопедический справочник / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 576 с.

11. Готлобер В. О некоторых аспектах экономического плодородия почвы / В. Готлобер, Н. Давыдюк // Экономика сельского хозяйства. – 1989. – № 11. – С. 5963.

12. Доклад о работе Второй сессии Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства (22–24 июля 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.fao.org/3/a-ml156r.pdf.

Завантажити