ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор:

Холодницька Алла В'ячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Борисенко Людмила Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено важливість практичного використання законів управління поведінкою працівників, охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти формування механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах.

Ключові слова:

мотивація персоналу, закони управління мотивацією, механізм мотивації, мотиваційний моніторинг

Список використаних джерел:

  1. Гайдученко С. О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / С. О. Гайдученко ; Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Х. : ХНУМГ, 2013. – 111 с.

  2. Дмитренко Г. А. Формування цілеорієнтованої мотивації персоналу: організаційно-технологічний аспект / Г. А. Дмитренко, Є. Р. Чернишова // Вища школа. – 2009. – № 12. – С. 19–28.

  3. Дмитренко Г. А. Технологія цілеорієнтованої мотивації персоналу із застосуванням мотиваційного моніторингу / Г. А. Дмитренко, М. С. Діденко, О. В. Стахів. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2012. – 23 с.

  4. Зіновчук В. В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств / В. В. Зіновчук, Т. В. Штерма. – Чернівці : Буковинський університет, 2012. – 228 с.

  5. Кропивко М. М. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення / М. М. Кропивко // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 29.

  6. Котова Н. І. Мотивація персоналу агропромислових підприємств: проблеми та напрями забезпечення [Електронний ресурс] / Н. І. Котова, І. Ю. Кучеренко // Економіка промисловості. – 2011. – № 1. – С. 226–230. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_1_37.pdf.

  7. Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк. – К. : ІАЕ, 2005. – 370 с.

  8. Харчишина О. В. Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культури [Електронний ресурс] / О. В. Харчишина // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_106.pdf.

Завантажити