ВПЛИВ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Автор:

Гуменна К.Р., Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів-Брюховичі, Україна

Сулим М.В., Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів-Брюховичі, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Наведено результати дослідження впливу чинників соціально-економічного розвитку регіону на інвестиційний процес Львівської області з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Побудовано регресійну модель та визначено статистичні характеристики взаємозв’язків між результуючим показником та факторними величинами, що впливають на інвестиційні процеси у Львівській області. Окрема увага зосереджена на виявленні явища мультиколінеарності.

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційний процес, регресійна модель, кореляційна матриця, коефіцієнти парної кореляції, мультиколінеарність

Список використаних джерел:

  1. Кулинич Т. В. Оценка результатов инвестиционной деятельности на Львовщине с помощью корреляционно-регрессионной модели [Электронный ресурс] / Т. В. Кулинич. – Режим доступа : http: // ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15238/1/22_138-149_Vis_725_Ekonomika.pdf.

  2. Ищук С. А. Инвестиции в основной капитал и их влияние на социально-экономическое развитие региона / С. А. Ищук // Региональная экономика. – 2013. – № 1. – С. 35–42.

  3. Черничинец С. П. Регулирования инвестиционного климата региона / С. П. Черничинец // Сб. науч. тр. факультета экономики и менеджмента инвестиций. – Тернополь, 2007. – Вып. 2. – С. 48–59.

  4. Петращук М. М. Использование методов корреляционно-регрессионного анализа для моделирование уровня финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине [Электронный ресурс] / М. М. Петращук. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2139.

  5. Методические указания к расчетно-графическому заданию по разделу «Эконометрика» дисциплины «Экономико-математическое моделирование» для студентов заочной формы обучения специальностей 8.030601 «Менеджмент организаций», 8.050106 «Учет и аудит», 8.050107 «Маркетинг» / сост. А. Е. Скворчевский, В. Л. Товажнянский, Р. А. Побережный. – М. : НТУ «ХПИ», 2013. – 52 с.

Завантажити