ІМПЛІМЕНТАЦІЯ ПОТОКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АПВ

Автор:

Крюкова І.О., Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна).

Лагодієнко Н.В., Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано основні засади та фактори забезпечення фінансової безпеки агропромислових підприємств. Консолідовано і систематизовано сукупність факторів макро-, мезо- та мікрорівня, які здійснюють вплив на рівень фінансової безпеки бізнес-структур у секторі АПВ. Зроблено акцент, що пріоритетною сферою в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства постає площина задоволення інтересів власників бізнесу завдяки максимізації його ринкової вартості. Запропоновано методичну схему оцінювання рівня фінансової безпеки розвитку підприємства на засадах потокових концепцій управління.

Ключові слова:

фінансова безпека, інноваційний розвиток, ризики, загрози, вартість бізнесу, потокові концепції управління, агропромислові підприємства

Список використаних джерел:

1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2004. – 784 с.

2. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65–67.

3. Гривківська О. В. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства : монографія / О. В. Гривківська. – Тернопіль : Астон, 2012. – 340 с.

4. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. – 2014. – № 1(16). – С. 20–24.

5. Гришова І. Ю. Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 99–105.

6. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурин. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 576 с.

7. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери у контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

8. Мельник В. М. Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності : монографія / В. М. Мельник, Н. В. Бичкова. – Тернопіль : Астон, 2012. – 244 с.

9. Митяй О. В. Вплив екoнoмічних ризиків нa фінaнсoву безпеку aгрaрних підприємств / О. В. Митяй // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 4 (9). – С. 98–107.

10. Петіна ЛВ. Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств / Л. В. Петіна // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 2. – С. 117–122.

11. Чупіс А. В. Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств / А. В. Чупіс // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2009. – № 2. – С. 45–49.

12. Garber P. Managing Risk to Financial Markets from Capital Flows the Role of Prudential Regulation / P. Garber // International Journal of Economics. – 1999. – July, vol. 1. – P. 119–131.

Завантажити