АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор:

Маргасова Вікторія Геннадіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тунік Марина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні тенденції розвитку страхового ринку України з урахуванням наявної статистичної інформації щодо діяльності страхових компаній. Також було виконано порівняльний аналіз базових показників розвитку означеного ринку з аналогічними показниками інших країн, що дало можливість здійснення об’єктивного оцінювання його рівня розвитку. З урахуванням цього також виявлено проблеми функціонування страхових компаній та виконано їх систематизацію з розподілом на три групи: загальноекономічні проблеми, проблеми, що виникають у межах функціонування страхового ринку, та проблеми, що притаманні діяльності страховиків як окремих суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

страхування, страхова компанія, страховий ринок, страховий посередник, державне регулювання

Список використаних джерел:

1. Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь : Національна академія природокористування та курортного будівництва, 2014. – № 1 (26). – С. 94–101.

2. Зоря О. П. Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрямки розвитку / О. П. Зоря // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2013. – № 1. – С. 12–15.

3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-poserednicki.html.

4. Левченко В. П. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах фінансової нестабільності / В. П. Левченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 257–266.

5. Новіков О. Є. Перспективи розвитку страхового ринку України / О. Є. Новіков, О. Д. Сафо­нова // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 5.2 (101). – С. 92–96.

6. Приказюк Н. В. Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 111. – С. 33–37.

7. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.

8. Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М. В. Дубина, М. В. Тунік, К. В. Білоус, Т. О. Соболєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2014. – № 2 (74). – C. 163–172.

9. Соболь Р. Г. Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Р. Г. Соболь. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/2/06.pdf.

10. Супрун А. А. Проблеми розвитку страхового ринку України у посткризовий період [Електронний ресурс] / А. А. Супрун, А. С. Божкова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Економіка. – 2013. – Вип. 21. – С. 90–93. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_21_23.pdf.

11. Томілін О. О. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України / О. О. Томілін, М. В. Фріцберг, М. Ю. Перелай // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 296–300.

12. Яворська Т. В. Економічні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3 (15). – С. 64–69.

Завантажити