АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Автор:

Михайлова Л.І., Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Соколенко Л.Ф., Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та визначено алгоритм оцінювання фінансово-екологічної безпеки регіону (ФЕБР). Обґрунтовано основні етапи та послідовність здійснення оцінювання безпеки. Сформульовано мету та основні завдання оцінювання ФЕБР, що дозволяють досягти поставленої мети. Висвітлено об’єкт та предмет оцінювання ФЕБР. Представлено джерела формування інформаційної бази для подальшої оцінки. Доведено доцільність комплексного оцінювання ФЕБР на основі взаємодії і взаємозв’язку її складових: екологічної та фінансової. Проведено аналіз підходів та методів оцінювання ФЕБР. Розкрито набір аналітичних показників з метою здійснення комплексного оцінювання ФЕБР. Умотивовано, що управління ФЕБР на основі оцінювання фінансової та екологічної безпеки в їх безпосередній взаємодії дозволить сформувати надійний організаційно-управлінський апарат роботи з ФЕБР та підвищити рівень соціально-економічного життя населення в цілому.

Ключові слова:

екологічна безпека, фінансова безпека, фінансово-екологічна безпека, рівень фінансово-екологічної безпеки, оцінювання фінансово-екологічної безпеки, регіональний аспект

Список використаних джерел:

 1. Аверкина М. Ф. Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2010. – Вип. 14. – С. 414–420.

 2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

 3. Веденин Н. Н. Экологическая безопасность как институт экологического права / Н. Н. Веденин // Журнал российского права. – 2001. – № 12. – С. 53–54.

 4. Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / О. А. Грунин, С. О. Грунин. – СПб. : Питер, 2002. – С. 8.

 5. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : монографія / Б. В. Губський. – К., 2001. – 122 c.

 6. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К., 2001. – 309 с.

 7. Ісаєнко В. М. Екологічна безпека – основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В. М. Ісаєнко, Г. О. Білявський // Екологічний вісник. – 2007. – № 4. – С. 14–17.

 8. Карпінський Б. А. Індикатори фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи держави / Б. А. Карпінський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів, 2008. – Вип. 18.2. – С. 131–145.

 9. Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних відносин з європейськими країнами / С. Кульпінський // Фінансова консультація. – 2000. – № 5. – С. 34–38.

 10. Ліпкан В. А. Національна безпека України : навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – 2-ге видання. – К. : КНТ, 2009. – 576 с.

 11. Потапенко В. Г. Екологічна складова в системі показників економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. Г. Потапенко, Д. С. Бірюков. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2088.

 12. Соколенко Л. Ф. Удосконалення методичних підходів до оцінки рівня фінансово-екологічної безпеки регіону / Л. Ф. Соколенко, Л. І. Михайлова // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (37). – С. 115–118.

 13. Третяк О. З. Окремі концептуальні характеристики категорії фінансової безпеки регіону / О. З. Третяк, М. В. Кирилів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 1–7.

 14. Хлобистов Є. Екологічна безпека і засади визначення ризику техногенних катастроф / Є. Хлобистов // Економіка України. – 2000. – № 6. – С. 38–46.

 15. Червяков І. М. Методика оцінювання стану фінансової безпеки регіонів / І. М. Червяков, М. М. Медвідь // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2006. – № 743. – С. 79–83.

Завантажити