АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Готра В.В., Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати аналізу використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку економіки в сучасних умовах українського ринку, запропоновано адаптивні елементи зарубіжних моделей розвитку для використання у практиці національної економіки, що дасть можливість сприяти впровадженню інноваційних технологій у підприємницьку сферу, стимулюватиме функціонування національної економіки на ринкових засадах.

Ключові слова:

інновації, інноваційний розвиток, зарубіжний досвід, державні програми, фінансові інструменти стимулювання інноваційної діяльності

Список використаних джерел:

1. Вермінська О. М. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України / О. М. Вермінська, П. А. Гориславець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 416 с.

2. Гайдуцкий П. Украина – ЕС: проблемы интеграции [Электронный ресурс] / П. Гайдуцкий. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/international/ukraina-es-problemy-integracii-_.html.

3. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

4. Григор О. О. Аналіз науково-технічного та інноваційного потенціалу України / О. О. Григор // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 20–22.

5. Гриньов Б. В. Аналіз проекту нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність» / Б. В. Гриньов, В. А. Гусєв // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 2. – С. 9–14.

6. Дегтяр А. О. Правове забезпечення державного регулювання інновацій в Україні / А. О. Дегтяр, О. І. Крюков // Державне будівництво. – 2011. – № 2. – С. 1–9.

7. Дементьев В. В. Почему Украина не инновационная держава: институциональный анализ / В. В. Дементьев, В. П. Вишневский // Журнал институциональных исследований. – 2010. – № 2, Т. 2. – С. 81–95.

8. Замасло О. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні / О. Замасло // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 235–240.

9. Информационный обзор новой рамочной программы Европейского Союза по научно-технологическому и инновационному развитию «Горизонт 2020» с 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ved.gov.ru/files/images/Gorizont_2020.pdf.

10. Інновації в Україні: європейський досвід та рекомендації для України. – Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). – К. : Фенікс, 2011. – 76 с.

11. Кірдіна О. Г. Інноваційний ресурс підвищення конкурентоспроможності національної економіки / О. Г. Кірдіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 95–102.

12. Колесник О. П. Современное состояние нормативно-правовой базы научно-технической и инновационной деятельности Украины / О. П. Колесник // Бизнесинформ. – 2010. – № 3. – С. 7–12.

13. Кучерява З. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / З. Кучерява. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/13958.

14. Лігоненко Л. Оцінка інноваційності економіки України в міжнародних рейтингах / Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 3. – С. 5–22.

15. Марков В. В. Налоговые льготы как способ стимулирования инновационной деятельности: оценка целесообразности и бюджетной результативности их применения : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Управление инновациями)» и 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». – СПб. : Санкт-Петербургский государственный університет, 2010. – 204 с.

16. Обзор международного опыта инновационного развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.strf.ru/mobile.aspx?C.atalogId=223&d_no=39679.

17. Онікієнко В. В. Інноваційна політика країн Євросоюзу та СНД: проблеми і практика реалізації / В. В. Онікієнко // Український соціум. – 2006. – № 3. – С. 170–183.

18. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / М. Петрина // Економіка України . – 2006. – № 8. – С. 35–40.

19. Подлевський А. А. Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / А. А. Подлевський, Н. Ю. Перев’язко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. XVІІ, № 4. – С. 48–56.

20. Полковниченко С. О. Оцінка інноваційного розвитку економіки України / С. О. Полковниченко, О. В. Левківський, В. В. Левківський // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 2. – С. 78–87.

21. Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 79–85.

22. Сіденко В. Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонської стратегії до «Європи 2020» / В. Р. Сіденко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 113–126.

23. Скиданенко М. Нормативно-правове забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності / М. Скиданенко, К. Янішевська // Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету (Суми, 11 травня 2012 року). – Суми, 2012. – С. 103–105.

24. Тараненко І. В. Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС / І. В. Тараненко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 3 т. Т. 1. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – С. 72–78.

25. Федулова Л. І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 82–97.

26. Христенко О. В. Особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні / О. В. Христенко // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 49–54.

27. Benavente J. M. The Role of Research and Innovation in Promoting Productivity in Chile / J. M. Benavente // University of Chile. – Department of Economics. – 2002. – WP № 200. – 29 p.

28. Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics.

Завантажити