МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

УДК:330

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-31-39

Автор:

Радєва Марина Миколаївна, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» (Каховське шосе, 8/2, м. Мелітополь, 72011, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі запропоновано ієрархічний ланцюг перетворення цінності в ефект, що дозволяє розглядати стратегію як підґрунтя забезпечення конкурентних переваг в організації. Використання цінностей через реалізацію спеціально розроблених конкурентних стратегій забезпечує створення зовнішньої/внутрішньої конкурентної переваги, які проявляються або в якості товару та його обслуговування, або в ціні, та отримання ефекту. Удосконалено модель вибору конкурентної стратегії для кожної стратегічної одиниці організації, що складається з п’яти елементів: постановка мети; формування списку конкурентних стратегій; аналіз ключових факторів вибору; вибір та оцінка ефективності; розробка програми реалізації конкурентної стратегії. Виокремлено ключові фактори та їх комбінації, надано рекомендації щодо вибору конкурентної стратегії залежно від взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Практичне використання моделі дозволить обирати, узгоджувати й управляти взаємодією конкурентних стратегій, що забезпечують досягнення принципово різних конкурентних переваг для кожної стратегічної одиниці.

Ключові слова:

конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентна перевага; конкурентна стратегія; фактор

Список використаних джерел:

1. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: Типография Новости, 2000. 256 с.

2. Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2015. 656 с.

3. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

4. Фатхутдинов Р. А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией. Современная конкуренция. 2007. №1 (1). С. 73–86.

5. Фатхутдинов Р. А. Развитие конкурентных преимуществ объектов в конкурентоспособной экономике. Современная конкуренция. 2009. №6 (18). С. 111–143.

6. Ansoff I. Corporate Strategy. Middlesex, Penguin Books, 1981.

7. Boulton J., Allen P., Bowman C. Embracing Complexity: Strategic Perspectives for an Age of Turbulence, Oxford Scholarship. 2015.

8. Daft R. L., Lane G. Organization Theory and Design, Tenth Edition. URL: https://www.academia.edu/34980718/Richard_L.Daft_Organization_Theory_and_Design_1.

9. Mintzberg H. Structure in Fives Englewood Cliffs. NJ, Prentice Hall, Inc., 1989.

10. Porter M. E. Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal. December, 1995. Р. 12–26.

11. Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1998.

12. Radieva, M. (2018). Institutional modernization of the global economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 4(5). С. 283–291.

Завантажити