ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

УДК:338.43:351.863

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-85-92

Автор:

Кушнір Світлана Олександрівна, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглядаються інституційні засади формування сприятливого середовища для підвищення економічної безпеки аграрної економіки. Вагома увага приділена питанням пізнання сутності основних інститутів, що відіграють важливу роль у її розвитку. Зокрема, усі інститути були розподілені на формальні та неформальні з деталізацією їх видів. У статті визначені інституційні детермінанти забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, які були згруповані за рівнем управління та стратегічним напрямами розвитку інститутів. Також розроблено напрями забезпечення зазначеного виду безпеки, обґрунтовано, що такі заходи можуть бути впроваджені у функціонування аграрного сектору національної економіки лише при ефективній взаємодії держави, аграрного та наукового секторів і громадськості.

Ключові слова:

аграрний сектор; економічна безпека; інституціоналізм; неформальний чинник; інституційний підхід

Список використаних джерел:

1. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 16–18.

2. Глушко О. В., Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 155 (11-12). С. 82-86.

3. Гришова І. Ю., Федоркін Д. В. Концeптуaльний пiдхiд щодо державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № (6). С. 161-167. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53.

4. Дубина М. В. Теоретична основа інституціоналізму як наукового напряму економічної науки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 8-11.

5. Колодко Г. Институты, политика и экономический рост. Вопросы экономики. 2004. № 7. С. 35–50.

6. Мищак І. М. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6. С. 34–43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05.

7. Нугуманова Л. Ф. Институциональная трансформация домашних хозяйств в современной экономике: автореф. дис. … д-ра экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / ГОУВПО «Казанский государственный технический университет». Казань, 2012. 46 с.

8. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-45.

9. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. Москва: Мир, 1985. 423 с.

10. Хоу Тецзянь, Гришова І. Конкурентні війни бізнесу в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та фінансового інжинірингу. Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.). Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. С. 120-122.

11. Шастітко А. Е. Нова інституційна економічна теорія. Київ: Атлант, 2002. 340 c.

12. Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тарасенко А. В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України. Чернігів: ЧНТУ, 2016. 208 с.

13. Zięba R. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wyd. Scholar, Warszawa, wyd. 2, 2000. 406 s.

Завантажити