ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

УДК:338.48:339.92

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-112-120

Автор:

Полковниченко Світлана Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мурай Альона Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті виділено основні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності країни в туристичній сфері. За допомогою показників Індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму, коефіцієнта виявлених конкурентних переваг та коефіцієнта відносної зовнішньоторговельної переваги проведено оцінку конкурентоспроможності України на ринку туристичних послуг Європи, визначено її сильні та слабкі позиції. Обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності України в процесі забезпечення її інтеграції до європейського туристичного ринку, серед яких покращення інфраструктури, вдосконалення нормативно-правового, маркетингового, інвестиційного, кадрового забезпечення тощо.

Ключові слова:

туристична послуга; ринок туристичних послуг; конкурентоспроможність; Індекс конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і туризму (ТТСІ); коефіцієнт виявлених конкурентних переваг (RCA); коефіцієнт зовнішньоторговельної порівняльної переваги (RТA)

Список використаних джерел:

1. Грабовенська С. П. Напрями підвищення конкурентоспроможності України в туристичній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 83-88.

2. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л. Державне регулювання туристичної галузі України. Харків, 2016. 196 c.

3. Дубик В. Я., Осідач О. Б. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. C. 64–69.

4. Ілясова Ю. В., Пучкова М. І. Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 113, ч. ІI. C. 83–88.

5. Полковниченко С. О., Мурай А. О. Оцінка конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6789.

6. Рейтингові оцінки конкурентоспроможності українського туризму 2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-konkurentospromozhnosti-ukrayinskogo-turyzmu-2017.

7. Сірик А. Є. Державне регулювання ринку туристичних послуг України. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 100–104.

8.  Смирнов Є. В., Смирнова О. П. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України. Економіка та держава. 2016. № 8. C. 28-34.

9. Смирнов І. Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 5-6. С. 37–49.

10. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об%27єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в_Україні.

11. Степаненко Н. О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах євроінтеграції. Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». 2017. № 10. URL: http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/ec_n/article/view/3107.

12. Ушаков Д. С. Экономика туристской отрасли: учебное пособие. Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. 446 с.

13. International Trade Centre (2019). International trade statistics 2001-2018. URL: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/.

14. World Economic Forum (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017.

15. World Economic Forum (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. URL: http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel& Tourism_Report_2015.pdf.

16. World Economic Forum (2013. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness _Report_2013.pdf.

17. Travel, Tourism & Hospitality (2019). Travel and tourism in Europe – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/3848/travel-and-tourism-in-europe/.

18. UNWTO (2019). UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876.

19. UNWTO (2019). UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226. 

Завантажити