СИСТЕМНО-СИНЕРГІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

УДК:303.732.4[364:332.122]

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-121-128

Автор:

Ревко Альона Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню системно-синергійної парадигми прояву соціальної інфраструктури в умовах формування та розвитку соціогуманітарного простору регіону. Доведено, що система соціальної інфраструктури регіону формується в триєдності матеріальної, інформаційної та синергійної основ. Встановлено, що в аспекті функціонування соціогуманітарного простору регіону система соціальної інфраструктури представлена такими підсистемами (компонентами), як культурологічна інфраструктура, освітня інфраструктура, медична інфраструктура, спортивно-фізкультурна інфраструктура та інформаційна інфраструктура. Визначено основні функції системи соціальної інфраструктури, які сприяють поєднанню державної та регіональної політики в напрямі розвитку системи соціальної інфраструктури регіону та підвищення якості життя населення.

Ключові слова:

соціальна інфраструктура; соціогуманітарний простір; система; синергетичний феномен; функція

Список використаних джерел:

1. Пепа Т. В., Чернюк Л. Г. Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку регіонів України (методолого-організаційний аспект): монографія. Вінниця, 2015. 280 с.

2. Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / за заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 276 с.

3. Регіональні суспільні системи / відп. ред. Л. К. Семів. Львів, 2007. 496 с.

4. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника. Сумы: Университетская книга, 2009. 1216 с.

5. Місцевий розвиток за участі громади: монографія: у 2 т. Суми: Університетська книга, 2013. Том 1: Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. 352 с.

6. Witkowski K., Starościc D. System infrastruktury społecznej w gminie. PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE. 2008. T. IV, Sulechów. S. 177–194.

7. Ekonomika i zarządzanie miastem / red. R. Brol. Wrocław, 2004.

8. Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). С. 28–37.

Завантажити