НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТИ

УДК:37.014.3:37.014.543

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-146-153

Автор:

Гоголь Тетяна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гнедіна Катерина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено основні напрями реформування системи вищої освіти з урахуванням європейських стандартів та рекомендацій. Здійснено огляд нових підходів до формування системи забезпечення якості та реалізації практичних заходів системи реформування з метою покращення якості вищої освіти в Україні. Проаналізовано тенденції формування внутрішньої системи забезпечення якості та впровадження інструментів дотримання принципів академічної доброчесності закладами вищої освіти, а також зміни у процедурі акредитації освітніх програм. Зроблено висновки про те, що поряд із позитивними зрушеннями в забезпеченні якості необхідним є реформування механізму державного фінансування вищої освіти в Україні. Зокрема, доцільним є фінансування закладів вищої освіти на основі принципу ефективності діяльності.

Ключові слова:

заклади вищої школи, якість освіти; реформування системи освіти; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; внутрішня система забезпечення якості; фінансування вищої освіти; академічна доброчесність

Список використаних джерел:

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ: ТОВ «ЦС», 2015. 32 c. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/ default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

2. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19.

3. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18.

4. Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах: Аналітичний звіт / за заг. ред. Т. В. Фінікова, В. І. Терещука; Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики». Київ: Таксон, 2018. 88 с. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit18ua_08-5mm.pdf.

5. Лист МОН України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» від 24.10.2017 № 1/9-565. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9d9b7112.pdf.

6. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP. URL: https://drive.google.com/file/d/0ByYt3wkv0LOAd282OEtWaTJwX1U/view.

7. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977. URL: https://naqa.gov.ua/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8% D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

8. Hnedina K. V. The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy. Scientific bulletin of Polissia. Vol. 1, № 4(8). P. 106-117.

9. Claeys-Kulik, A. L., Estermann, T. (2015). Define thematic report: performance-based funding of universities in Europe. European University Association. URL: https://eua.eu/downloads/ publications/define%20thematic%20report%20performance-based%20funding%20of%20universities%20in%20europe.pdf.

Завантажити