ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ: ВПЛИВ ВИКРИВЛЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ

УДК:657.6

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-216-226

Автор:

Кіндрацька Галина Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна).

Гордієнко Софія Ярославівна, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено проблему аналітичного забезпечення управління підприємства за умов використання аналітиком недостовірної фінансової звітності. Достовірність таких звітів має двоїсту природу: містить правдиву інформацію і є доречною для користувачів; відповідає вимогам законодавчо-нормативних документів. Причинами ненавмисного порушення правдивості фінансових звітів може бути недостатня компетентність облікових працівників, їхня недобросовісність під час виконання облікових процедур, недосконалість чи наявність альтернативних положень чинного законодавства, а навмисного – бажання викривити фінансову інформацію для фальсифікації реального фінансового стану підприємства перед кредиторами, інвесторами, діловими партнерами. На практиці часто використовують різні способи викривлення показників фінансової звітності підприємства. Низька якість перевірки аналітиком достовірності фінансової звітності призводить до недовіри користувачів до результатів фінансового аналізу під час прийняття управлінських рішень.

Ключові слова:

фінансовий аналіз; фінансова звітність; достовірність; викривлення; фальсифікація; маніпулювання; користувачі

Список використаних джерел:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533.

2. Концептуальна основа фінансової звітності: РМСБО від 01.09.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009.

3. Рабошук А. В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності. Економічні науки. 2012. № 9 (3). С. 116–124.

4. Сторожук Т. М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності. Облік і фінанси. 2016. № 2 (72). С. 65–70.

5. Безверхий К. В. Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства на основі аналітичних процедур. Облік і фінанси. 2014. № 4 (66). С. 8–16.

6. Голов С. Ф. Креативний облік: творчість чи шахрайство? Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2010. № 7 (25). Ч. 1. С. 360–367.

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

8. МСБО 1 «Подання фінансової звітності. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/ mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?

9. Проскуріна Н. М. Маніпулювання фінансовими результатами: передумови, ознаки та способи виявлення. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 1. С. 110–114.

10. Озеран А. В. Принцип безперервності діяльності – індикатор оцінки вартості підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 2 (23). С. 234–242.

11. Івахів Ю. О. Облікові методи визнання результатів діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 1. С. 79–83.

12. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13.

13. Івченко Л. В. Вплив методів нарахування амортизації на фінансовий результат підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15, ч. 1. С. 141–145.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

15. Власюк В. Є., Синюк А. О. Підгірний А. Т. Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Економічна думка. 2016. Т. 26, № 1. С. 136–143.

Завантажити