ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

УДК:36:368.81+368.89

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-236-244

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито необхідність внесення змін до нормативно-правових документів, які регулюють страхові відносини в Україні для забезпечення єдиного підходу до встановлення переліку видів страхових послуг, які відносяться до страхування фінансових ризиків і вирішення наявних суперечностей із цього приводу. На основі аналізу різних підходів до визначення видів страхування фінансових ризиків і порівняння класифікації добровільних видів страхування на вітчизняному страховому ринку та страхової класифікації, яка використовується в європейських країнах, встановлені недоліки, які стримують розвиток цього сегмента страхування. Крім цього, запропоновано дотримуватись загальноприйнятого класичного підходу до визначення видів фінансових ризиків і внести зміни до переліку послуг зі страхування фінансових ризиків на страховому ринку України.

Ключові слова:

фінансові послуги; страхові послуги; страхування фінансових ризиків; страхування кредитів; страхування інвестицій; страхування виданих і прийнятих гарантів; фінансові ризики

Список використаних джерел:

1. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: підручник для студентів вузів. Київ: Ніка-Центр; Ельга, 2002. 527 с. URL: https://buklib.net/books/22861.

2. Бондаренко Є. К. Сутність страхування фінансових ризиків та його особливості в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. Ч. 1. С. 150–153.

3. Ваніна Д. А. Деякі аспекти страхування фінансових ризиків в Україні. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 1 (71). С. 183–187.

4. Говорушко Т. А. Страхові послуги: підручник. Київ: Центр начальної літератури, 2011. 376 с.

5. Директива 2009/138/ЄС Solvency ІІ Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. URL: https://ufu.org.ua/files/zakon/EU/Solvency%20II_ukr.doc.

6. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2002. 570 с.

7. Корват О. В., Плахотя А. А. Управління страхуванням фінансових ризиків в умовах економічної нестабільності. Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. 2016. Вип. 5 (05). С. 303–310.

8. Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 565. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10.

9. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0.

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

11. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С., Славкова А. А. Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2003. 387 с.

12. Страхові послуги: підручник / С. С. Осадець та ін.; кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С. С. Осадець і доц. Т. М. Артюх. Київ: КНЕУ, 2007. 464 с.

13. Яворська Т. В. Страхові послуги: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 350 с.

Завантажити