РИЗИКОЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК:330.322.2:330.322.5

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-245-260

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано сучасний стан іноземного інвестування у вітчизняну економіку за допомогою аналізу обсягів іноземних інвестицій, надходжень і вкладень прямих іноземних інвестицій та оцінки інвестицій за видами економічної діяльності, регіонами надходження інвестиційних ресурсів і країнами походження. Сформульовано основні тенденції та особливості інвестиційного процесу. Визначено інвестиційний рейтинг економіки України за конкурентоспроможністю, легкістю ведення бізнесу, процвітанням, економічною свободою та ідентифіковано можливі загрози щодо його погіршення і узагальнено наслідки їх прояву. Систематизовано основні ризики, що супроводжують процес іноземного інвестування в національну економіку в умовах фінансової кризи.

Ключові слова:

іноземні інвестиції; інвестиційний процес; інвестиційний рейтинг; інвестиційна привабливість; фінансова криза; фінансовий ризик; інвестиційний ризик

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Index of Economic Freedom. URL: https://knoema.ru/HFWSJIEF2016/index-of-economic-freedom.

3. Legatum Prosperity Index. URL: https://www.prosperity.com/about/resources.

4. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. 4th ed. 2008. URL: www.oecd.org.

5. The Global Competitiveness Index. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report.

6. World Bank Doing Business. URL: http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings.

7. Єріна А. М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина І. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможності. Статистика України. 2016. № 3. С. 56–64.

8. Маслій В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослід­женні процесу іноземного інвестування в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. 2011. № 8/1. С. 446–448.

9. Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2011. 368 с.

10. Шишкіна О. В. Вартість суб’єктів реального сектору економіки в умовах ризику і невизначеності Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 223–228. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/45.pdf.

11. Кальченко О. М., Шишкіна О. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Чернігів: Видавець Брагинець О. В., 2018. 524 с.

12. Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4. С. 238-246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

Завантажити