ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

УДК:[332.1:519.237.8]330.341.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-3(19)-9-20

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Самійленко Галина Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено європейський досвід кластеризації та шляхи його адаптації в напрямі прискорення іннова- ційного розвитку економіки України. Проаналізовано особливості європейської моделі кластерного розвитку. У дослі- дженні визначено, що рівень розвитку кластерів суттєво корелює з ранжуванням країн за ступенем розвитку іннова- цій, хоча існують деякі винятки. Для України надзвичайно важливим є необхідність підвищення рівня інноваційної активності господарюючих суб’єктів, оскільки їхні показники інноваційної активності суттєво погіршуються протя- гом 2011-2017 років. На тлі Європейського досвіду процесів кластеризації та інноваційності розвиток вітчизняного кластерного напряму перебуває на початковій стадії і визначається нами як недостатньо розвинутий. Ситуацію мо- жливо докорінно змінити лише за наявності державних чи регіональних програм, які вмотивовували б господарюючих суб’єктів на створення та розвиток кластерів. Розглянуто склад кластерів, до підсистем яких віднесені господарюючі суб’єкти, інноваційне ядро, інститути взаємодії. Також виділено умови формування інноваційних мереж та кластерів. Розроблена схема інноваційного кластера як системи взаємодії в економіці регіону.

Ключові слова:

кластеризація; кластер; рейтинг; інноваційний розвиток; інноваційна активність; склад кластерів

Список використаних джерел:

1. Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади формування кластерної політики. Часопис економічних реформ. 2013. № 4. С. 56-61.

2. Плаксюк О. О., Фінагіна О. В., Бойко А. І. Теоретичні засади кластерної економіки: питання балансування та гармонізації економічних інтересів. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності. Черкаси: ЧДТУ, 2017. C. 168-177.

3. Солоха Д. В. Концептуальні основи формування механізму економічного інноваційного розвитку національного господарства на засадах кластеризації: монографія / за ред. проф. Д. В. Солохи Київ: КНУКіМ, 2017. 220 с.

4. Попело О. В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 372 с.

5. Повна С.В. (2018) Мотивація створення кластерів як форми забезпечення інноваційної діяльності в регіоні. URL: http://maupchern.pp.ua/wp-content/doc/Zbirka_25_april_2018final.pdf.

6. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press. URL: http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf.

7. Бутко М. П., Колоша В. П., Попело О. В. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка України. 2019. № 1. С. 60-74.

8. The European Cluster Observatory. URL: http://www.clusterobservatory.eu.

9. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці: монографія. Київ: Логос, 2004. 848 с.

10. European Innovation Scoreboard. URL: http://www.eis.eu.

11. Polterovich V., Tonis A. Innovation and Imitation at Various Stages of Development: A Model with Capital. M.: New Economic School, Working paper, 2005. Р. 32. 

12. Country profiles (European Innovation Scoreboard). URL: https://ec.europa.eu/docsroom/ documents/30670.

13. The global competitveness report 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-globalcompetitveness-report-2018.

14. Butko M., Povna S., Popelo O., Samiilenko G. European Experience of Clustering and Its Adaptation Towards Acceleration of Innovative Development of the Economy of Ukraine. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Atlantis Press. Р. 404-408. URL: https://www.atlantispress.com/proceedings/smtesm-19/125917687.

15. Україна у цифрах 2017: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 241 с.

16. Luís Martínez-Cháfer, F. Xavier Molina-Morales, Jesús Peiró-Palomino. The cluster is not flat. Uneven impacts of brokerage roles on the innovative performance of firms. Business Research Quarterly. 2018. No. 21. P. 11-25.

17. The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2017.pdf.

18. Daniela Doina Fundeanua, Cosmin Sandu Badele. The impact of regional innovative clusters on competitiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. № 124. P. 405–414.

19. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст. Київ: Логос, 2002. 645 с.

20. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.

21. Амоша О. І. Стан, тенденції та основні напрямки розвитку соціально-трудових відносин на державному та регіональному рівнях. Соціально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современной экономических условиях: сб. науч. тр. 2001. Т. 1. С. 14–24.

22. Wasiluk A. Pro-innovative Prerequisites for Establishing the Cooperation between Companies (in the Perspective of Creation and Development of Clusters). Procedia Engineering. 2017. № 182. P. 755–762.

23. Innovation networks and clusters / World Bank Group. URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/innovation-networks-and-clusters.

Завантажити