ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ГАЛУЗЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА – ЄС

УДК:332.142(477+061.1ЄС)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-9-18

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Зосименко Тетяна Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Реалізація Цілей сталого розвитку (ЦСР) має важливе значення для України, оскільки дозволяє досягти помітних результатів у пріоритетних сферах – здоров’я і благополуччя людей, мир і безпека, майбутнє дітей, економічний розвиток, соціальний захист і справедливість, стійка держава, розвиток громад та інше. Актуалізується питання сталого розвитку та досягнення ЦСР з огляду на підписання Україною Угоди про асоціацію. Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, надає змогу використати можливості економічного розвитку та зростання добробуту, сприяє залученню інвестицій в Україну, дає новий імпульс у розвитку громадянського суспільства, дозволяє дотримуватись високих екологічних стандартів та процедур й знизити ризики негативного впливу на довкілля. Галузева співпраця з Європейським Союзом передбачає дотримання вимог політик, які в умовах глобалізаційного світу повинні розроблятись з урахуванням засад сталого розвитку.

Ключові слова:

імплементація; політика; принципи; співробітництво; сталий розвиток; Угода з ЄС

Список використаних джерел:

1. Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління. Вісник НАН України. 2012. № 7. С. 47-53. 

2. Грабинський І. М., Міхель Р. В. Потенціал розвитку торгівлі послугами України з ЄС після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 6–10. 

3. Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Методика оцінки прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції. Вісник Чернігівського національного технологічного університету. 2016. № 2. С. 9–17. 

4. Євроінтеграція / Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/eurointergration. 

5. Макосій С. Д. Зарубіжний досвід реалізації стратегії сталого розвитку. Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 324–328. 

6. Оліфіренко Л. Д. Структурні зв’язки інституціонального механізму регулювання розвитку суб’єктів господарювання. Економічний часопис ХХІ: науковий фаховий журнал. 2015. № 155(11- 12). С. 51–54. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0011%2811%29051.pdf. 

7. Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019. 

8. Селіверстова Л. С., Паливода О. М. Управління інноваційним розвитком промисловості в країнах Європейського союзу на основі формування кластерної інфраструктури. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9), ч. 1. С. 185–191. 

9. Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 8. С. 33–37. 

10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 

11. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf. 

12. Ямковий В. І. Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу як один з етапів його адаптації до європейських правових стандартів. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 2 (63). С. 33–39. 

13. Яншина А. М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах північної Європи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118 (ч. І). С. 172– 182. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2014_118_01.pdf. 

14. Oficjalny portal Unii Europejskiej. URL: https://europa.eu/european-union/index_pl. 

15. Sustainable Society Index - your compass to sustainability. URL: http://www.ssfindex.com. 

Завантажити