ХВИЛЬОВА ТЕОРІЯ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК:005.334:330.33

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-19-36

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено науково-методичні підходи щодо аналізу причин циклічного прояву ризиків промислових підприємств, спричинених факторами зовнішнього і внутрішнього середовища. Сформульовано сутність теорії циклічності ризиків промислових підприємств, в основу якої покладено концепцію життєвого циклу виду економічної діяльності, підприємства, технологічного процесу, засобів виробництва та товару. Відповідно до етапів життєвого циклу виду економічної діяльності підприємства, технологічного процесу, засобів виробництва й товару узагальнено та систематизовано ключові ризики. Простежено тривалість зазначених життєвих циклів та визначено співвідношення між ними. Розглянуто результат сумарної дії ризиків промислового підприємства від збурюючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Відображено типовий профіль ризику на стадіях життєвого циклу промислового підприємства.

Ключові слова:

ризики промислового підприємства; циклічність ризиків; хвильова теорія ризиків; збурюючі фактори; життєвий цикл галузі (виду діяльності); життєвий цикл промислового підприємства; життєвий цикл товару; профіль ризику

Список використаних джерел:

1. Боронос В. Г., Сторчака Н. О. Життєвий цикл підприємства: аналіз існуючих моделей. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2008. № 2, т. 1. С. 28–32. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1096/1/BB73E553d01.pdf.

2. Бугай В. З., Бурка М. Г. Життєвий цикл як інструмент антикризового управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 198–202. URL: http://economyandsociety.in.ua/ journal/12_ukr/32.pdf.

3. Васильківський Д. М. Діагностика етапів життєвого циклу підприємства як основа формування стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 4, т. 2. С. 97–100. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/ bitstream/123456789/3692/1/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9A% D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf.

4. Власюк Т. М. Підходи до визначення стадій життєвого циклу галузей промисловості. URL: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/41997.doc.htm.

5. Загорельська Т. Ю. Управління фінансовими ризиками на рівні підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3, т. 1. С. 168–173. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/168-173.pdf.

6. Князевич А. О. Управління стадіями життєвого циклу підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. 2012. Вип. 2 (36). С. 140–143. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3428.

7. Коваленко В. В. Застосування діагностики в управлінні етапами життєвого циклу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12, ч. 1. URL: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/32.pdf.

8. Козенков Д. Є. Життєвий цикл організацій та етапи життєвого циклу виробничих систем. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. 2011. Вип. 2. С. 74–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2011_2_15.

9. Корж Н. В. Методи управління фінансовими ризиками. Траектория науки. Международный электронный научный журнал. 2016. Т. 2, № 10. С. 1.1-1.6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/trna_2016_2_10_3.

10. Кохан М. О., Шквірук І. М. Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації. Молодіжний Економічний Дайджест. 2014. № 1 (1). URL: https://ir.kneu.edu.ua/ bitstream/handle/2010/3924/12%20-%2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

11. Лотиш О. Я. Особливості стратегічного аналізу галузі. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5258.

12. Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка. Проблеми економіки. 2010. № 4. С. 82–91. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy2010-4_0-pages-82_91.pdf. 

13. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2006. 664 c. URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-125.html. 

14. Сіренко Н. М., Мінаєва А. С. Механізм управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств. Економічний форум. 2015. № 1. С. 167–171. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecfor_2015_1_29.

15. Сич Є. М., Бойко О. В., Шишкіна О. В. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія. Київ: Логос, 2011. 220 с.

16. Цвігун Т. В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23(2). С. 9–13. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-22017/4.pdf.

17. Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4. С. 238–246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

18. Шишкіна О. В. Ідентифікація ризиків і загроз стійкого функціонування і розвитку промислових підприємств. Ukraine - EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice (March 30-April 2, 2015, Košice, Slovakia). Chernihiv: CNUT, 2015. P. 128–130. 

19. Шишкіна О. В., Панченко О. І. Фінансово-інвестиційні і ринкові ризики промислових підприємств: галузево-регіональний аспект. Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15–16 квітня 2016 р.). Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2016. Ч. 3. С. 191–195. 

Завантажити