НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

УДК:658.336:338.2

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-37-51

Автор:

Дибач Інна Леонідівна, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто необхідність матеріального стимулювання праці науково-педагогічних працівників. Розроблено процедуру удосконалення системи мотивації праці професорсько-викладацького складу за допомогою розробки науково-методичного підходу до застосування норм праці в системі матеріального стимулювання. Запропоновано використання надбавки «за високі досягнення науково-педагогічного персоналу у праці». Опрацьовано науково-методичний підхід до розрахунку такої надбавки, що ґрунтується на визначені трудомісткості виконаних робіт науко-педагогічних працівників за певний проміжок часу, порівняної з граничним (мінімальним) місячним фондом робочого часу. Досліджено використання норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, з урахуванням найсуттєвіших факторів впливу на ефективність трудових процесів та інформаційних технологій.

Ключові слова:

заклади вищої освіти; науково-педагогічні працівники; стимулювання персоналу; нормування праці; надбавка

Список використаних джерел:

1. Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. № 4. С. 119-125.

2. Генкин Б. М. Экономика и социология труда. Москва: НОРМА, 2002. 416 с.

3. Дороніна М. С., Черкашина Т. С. Протиріччя в мотивації управлінського персоналу промислових підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2013. № 1. С. 4–15.

4. Зотова В. В. Производительность труда «белых воротничков» / пер. с. англ. Москва: Прогресс, 1989. 248 с.

5. Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 218–234.

6. Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n344.

7. Кузьмін О. Є., Жук Л. В. Розвиток наукової діяльності у вищих навчальних закладах: мотивування науково-педагогічних та наукових працівників та його особливості. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. Спецвипуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С. 203–215.

8. Лисенко І. В. Аналіз світового досліду взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 60–80.

9. Майстренко Ю. В. Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 2–56.

10. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp021298?an=708.

11. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

12. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України 07.08.2002 № 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02.

13. Рудченко С. М. Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. Вип. 56. С. 171–176.

14. Холявко Н. І. Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 4 (12). С. 27–33.

15. Шостаковська А. В., Мухіна Г. В. Управління мотивацією науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 1 (106). С. 115–121.

16. Zakharchyn H. M., Lyubomudrova N. P., Sobo I. B. Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment . Economics, Entrepreneurship, Management. 2016. Vol. 3, № 1. P. 31–34. 

Завантажити