НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА»

УДК:338.49:004

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-52-60

Автор:

Жук Олена Сергіївна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Нітченко Катерина Вячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто питання визначення сутності категорії «інформаційна інфраструктура». Для цього було проведено ґрунтовне дослідження змісту таких дефініцій, як «інформація» та «інфраструктура». Вивчення вже сформованих наукових концепцій обґрунтування природи інформаційної інфраструктури дозволило визначити наявність значної їх кількості й запропонувати авторське трактування цієї дефініції. Також було виокремлено базові особливості функціонування такої інфраструктури, її універсальний характер та конкретизувати роль у розвитку явищ та систем різної природи. У статті також розглянуто питання розвитку інформаційної інфраструктури в сучасному цифровому світі.

Ключові слова:

інформація; інформаційна інфраструктура; інфраструктура; інформаційна система; діджиталізація

Список використаних джерел:

1. Абрамов С. И. Инвестирование. Москва: Центр экономики и маркетинга, 2000. 440 с. 

2. Волох О. К. Поняття і складові інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 29. Ч. 2, т. 4/2. С. 29–32. 

3. Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» від 12 грудня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57. 

4. Довгань О. Д. Сучасна інформаційна інфраструктура України і основні завдання щодо її захисту. Юридична наука. 2015. № 7. С. 64–73. 

5. Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 668 с. 

6. Иванов Е. Ю. Информация как категория экономической теории. Экономика. № 4. 2003. 

7. Іванова А. М. Генезис поняття «Інфраструктура ринку споживчих товарів». Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 4 (119). С. 164–168. 

8. Мельник Л. Г. Информационная экономика: учеб. пособие. Сумы, Университетская книга, 2003. 288 с. 

9. Мерзляк А. В., Кабанець О. О. Державне регулювання формування й розвитку інфраструктури ринку земель в Україні. Теорія та практика державного регулювання. 2015. Вип. 4 (51). С. 1–9. 

10. Новикова В. І. Рекреаційна інфраструктура: суть поняття, види, методи дослідження. Географія в інформаційному суспільстві: зб. наук. праць: у 4 т. Київ: ВЛГ «Обрії», 2008. Т. IV. С. 163–165.

11. Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2-2015%D0%BF. 

12. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник. Київ: Знання, 2011. 718 с. 

13. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Київ: Знання, 2011. 718, [2] с.  URL: https://pidruchniki.com/1137012247704/informatika/ sutnist_ponyattya_informatsiyi_danih. 

14. Правове забезпечення державної інформаційної політики / Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_22116. 

15. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/11563:5953. 

16. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 11.08.2013 р. № 75/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр/ed20130811. 

17. Рекуненко І. І. Науково-методичні аспекти дослідження поняття «інфраструктура» як економічної категорії. Экономика и управление. 2012. № 3. C. 57–62. 

18. Савенко Р. Г., Лисенко М. В. Інформаційні системи та технології в економіці: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2013. 299 с.

19. Сафонов Ю. М. Функціонування інформаційних інститутів на фінансовому ринку. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_3. 

20. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 11. 700 с. 

21. Советский єнциклопедический словар. Москва: Советская єнциклопедия, 1980-1989. 1632 с. 

22. Сонько С. П., Скринько М. М. Інфраструктура в умовах транзитивної економіки: монографія. Харків: Екограф, 2004. 256 с. 

23. Тарасенко А. В., Дубина М. В. Наукові підходи до ідентифікації сутності категорії «інфраструктура сільського господарства». Управління розвитком. 2016. № 1 (138). С. 120–127. 

24. Урсул А. Д. Отражение и информация. Москва: Мысль, 1973. 231 с. 

25. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Дело, 2003. 520 с. 

26. Прокопенко В. Ю. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 1. С. 209–212. 

27. Dubyna M. The scientific approach to the identification of the essence of the category «infrastructure». Problems and prospects of economics and management. 2015. № (1). P. 31–36. 

28. Gore A., Hall R. Remarks on the Information Superhighway. Los Angeles, California. URL: http://www.ibiblio.org/icky/speech2/html. 

29. Hanseth O. From systems and tools to networks and infrastructures – From design to cultivation. Towards a theory of ICT solutions and its design methodology implications. 2002. 

30. Kibirige H. The information dilemma: a critical analysis of information pricing and fees controversy. Wesport, 1983.

Завантажити