СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

УДК:65.014.1

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-61-71

Автор:

Камишникова Евеліна Вікторівна, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Статтю присвячено розробленню організаційного забезпечення стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю з урахуванням рефлексивного підходу до управління відносинами зі стейкхолдерами. Розглянуто наявні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «організаційне забезпечення» та запропоновано комплексний структурно-ресурсний підхід до характеристики цієї категорії. Досліджено варіанти формування організаційних структур щодо впровадження стратегічних соціально відповідальних рішень у практику діяльності підприємств. Запропоновано модель організаційно-управлінської структури для реалізації стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю, яка передбачає введення на функціональному рівні нового підрозділу – департаменту з корпоративної соціальної відповідальності у складі трьох відділів: проєктно-аналітичного, рефлексивного управління та комунікаційного.

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність; організаційно-управлінська структура; рефлексивне управління; стейкхолдер; підрозділ

Список використаних джерел:

1. Ахновська І. О., Лепіхова О. Ю. Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 1 (21). С. 36–44.

2. Баюра Д. Розвиток соціально відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 4. С. 39–44. 

3.  Бурлакова Ю. М. Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 6 (1). С. 220–227.

4. Гнатьєва Т. М. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент ефективності корпоративної стратегії. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2014. № 2 (74). С. 35–44.

5. Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11(185). С. 278–290. 

6. Зінченко А., Саприкіна М. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. Київ: Видавництво «Юстон», 2017. 52 с. 

7. Зосименко Т. І. Глобальні тренди розвитку корпоративної соціальної відповідальності та її специфіка в Україні. Молодий вчений. 2014. № 6(1). С. 121–124.

8. Іванова Т. В. Організаційно-економічний механізм впровадження соціальної відповідальності на підприємстві. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. 2018. № 15. С. 223–229.

9. Колодізєва Т. О., Панасьянц Г. С. Моделювання організаційного забезпечення функціонування логістичних систем промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2012. № 10. С. 254–259.

10. Кужель В. В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери. Економіка: реалії часу. 2014. № 3 (13). С. 162–166. 

11.  Мацьків Р. Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. Галицький економічний вісник. 2015. Т. 48, № 1. С. 71–82. 

12. Островерхова Г. В. Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2012. № 6. С. 59–67.

13. Філиппова С. В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. 2017. № 2 (30). С. 5–17.

14. Цимбалюк С. А. Організаційне забезпечення мотивації управлінського персоналу промислових підприємств. Проблеми економіки. 2012. № 1. С. 82–85.

15. Ярова В. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2013. № 5. С. 185–196. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vkhnau_ekon_2013_5_26.pdf. 

16. Eccles R. G., Ioannou I., Serafeim G. The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science. 2014. Vol. 60, No. 11. P. 2835–2857. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964011.

17. Lefebvre V. A. Lectures on the Reflexive Games Theory. New York: Leaf & Oaks Publishers, 2010. 220 р. 

18. Lokk I., Seele P. CSR Governance and Departmental Organization: A Typology of Best Practices. Corporate Governance. 2016. Vol. 16, No. 1. P. 211–230. DOI: https://doi.org/10.1108/CG01-2015-0010. 

19. Popov O., Ostroverkhova G. Types of Organizational Support for Corporate Innovation Activity in Engineering Companies. Economics of Development. 2015. № 75 (3). P. 67–71.

20.  Spitzeck H. The development of governance structures for corporate responsibility. Corporate governance. 2009. Vol. 9, No. 4. P. 495–505. DOI: https://doi.org/10.1108/14720700910985034. 

Завантажити