МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

УДК:339.9.012.23

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-72-79

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено сутність та роль у сучасному світі міжрегіональних економічних зв’язків. Визначено найбільші торговельні партнери України. Проаналізовано динаміку сальдо експорту-імпорту товарів і послуг України. З’ясовано, що міжрегіональні зв’язки є потужним інструментом, який треба правильно використовувати, оскільки він може призводити не лише до позитивних, але й до негативних результатів. При створенні міжрегіональних зв’язків необхідно стежити за балансом експорту-імпорту (торговельним дефіцитом), а також прагнути використовувати й розвивати власні конкурентні переваги. Ефективність міжрегіональних економічних зв’язків перебуває в прямій залежності від стадії розвитку країни. Для країн, що розвиваються, проблеми можуть викликатися високою часткою експорту сировини. Для розвинутих країн проблеми викликаються високою вартістю робочої сили. На сьогодні конкурентоспроможність України зумовлена передусім низькою вартістю робочої сили, але це не є довготривалою перевагою. Тому в цей час бажано розвивати промисловість та послуги, які володіють новітніми технологіями, включаючи смарт-спеціалізацію, та можуть забезпечити високі конкурентні позиції України на світовому рівні.

Ключові слова:

міжрегіональні економічні зв’язки; міжрегіональне співробітництво; конкурентоспроможність; торговельні партнери; експорт; імпорт; сальдо експорту-імпорту товарів і послуг; смарт-спеціалізація

Список використаних джерел:

1. Васильєва О. І. Міжрегіональні зв’язки та транскордонне співробітництво – важлива складова сучасної державної регіональної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 1. С. 70–73. 

2. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.

3. Монастирний В. М. Шляхи вдосконалення державного регулювання міжрегіонального співробітництва. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 2. С. 97–104.

4. Копилюк О. І., Куцаб П. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 31–38.

5. Клімович О. М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2015. 212 с. URL: repository.ldufk.edu.ua.

6. Bacaria J., Valle V. M. Introduction: interregional relations in the world order. 2015. URL: https://www.cidob.org/en/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/110/introduction_interregion al_relations_in_the_world_order.

7. Повная С. В. Позитивные и негативные последствия усиления межрегиональных связей. Materials of the XV International scientific and practical Conference Scientific horizons – 2019, September 30 – October 7, 2019. Law. Economic science. Public administration: Sheffield. Science and education LTD, P. 3–5.

8. Заблодська І. В., Ахромкін Є. М. Інфраструктурні забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: стан та задуми. Прометей. 2013. № 1. С. 22–25. 

9. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 р. № 1861-IV (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.

10. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 482 с.

11. Жовнірчик Я. Ф. Державне регулювання розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв’язків: автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. Миколаїв, 2011. 38 с.

12. Третяк В. В., Татарченко О. М. Вибір організаційних форм реалізації міжрегіонального співробітництва. Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 147–152.

13. Повна С. В. Публічне управління регіональними інноваційно-інвестиційними процесами в умовах децентралізації влади. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 2(4). С. 75–83. URL: http://pa.stu.cn.ua/articles/1516089790653.PDF.

14. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова. Москва: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 384 с.

15. Коваленко В. Основа роста. Бизнес. 2015. № 16-17 (20.04.2015). С. 38–42. 

16. Фокс Дж. Торговельна політика США – час почати спочатку. Економіка України. 2017. № 5-6. С. 16–30.

17. Біланюк О. П. Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 39–46. References  

Завантажити