КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

УДК:330.837

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-80-87

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено категоріальні аспекти формування понятійної бази в питаннях удосконалення інституціонального середовища регіональної та національної економіки. Визначено основні історичні передумови становлення та розвитку сучасного інституціоналізму. Досліджено особливості впливу інститутів та інституцій на модернізацію продуктивних сил регіонів України в умовах переформатування владних повноважень. Окреслено загальні риси, виокремлено специфічні, зосереджено наукову увагу на етапізації становлення основних парадигм інституціоналізму. Проаналізовано сутнісні ознаки переваг, викликів і загроз, які несе в собі для регіональної економіки процес децентралізація.

Ключові слова:

інституціоналізм; регіональна економіка; школи інституціоналізму; неокласичний інституціоналізм; холізм

Список використаних джерел:

1. Вебер М. Хозяйство и общество / пер. с нем.; под научн. ред. Л. Г Ионина. Москва: ГУВШЭ, 2010. 456 с. 

2. Веблен Т. Теория праздного класса / под ред. В. В. Мотылева ; пер. с англ. С. Т. Сорокина. Москва: Прогресс, 1984. 348 с. 

3. Веблен Т. Теория праздного класса. Москва, 1984. 110 с. 

4. Дементьев В. В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? ТЕRRА ECONOMICUS. 2009. Т. 7, № 1. С. 13–30. 

5. Заруцький І. Д. Диференціація складових інституційного середовища щодо впливу на функціонування підприємств АПК. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2009. № 21. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/43Zaruts.Htm. 

6. Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. Москва: ИНФРА – М, 2007. 704 c. 

7. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва, 1960. Т. 23. 772 с. 

8. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ: Основи, 2000. 198 с. 

9. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебник. Москва: ИНФРА – М, 2007. 416 c. 

10. Поченчук Г.М. Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 835. С. 298–304. 

11. Саблук П. Т. Інституційні засади трансформацій в аграрній сфері: доп. на ХІІІ річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 20-21 червня 2011 р. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. 64 с. 

12. Тарасова І. І. Дослідження теорії інституціоналізму в управлінні економічними та суспільними інститутами. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 11-12. С. 11–14. 

13. Тарушкин А. Б. Институциональная экономика: учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 368 с. 

14. Усюк Т. В. Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 283-290. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_29.

15. Чубарь О. Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. Вип. 3(40). С. 98–104. 

16. Butko M., Popelo O., Pishenin I. Innovative approach to estimation of efficiency of using the labor potential of agroindustrial complex of Ukraine in Eurointegrated conditions. Marketing and management of innovations. 2019. № 2. С. 74–82. 

17. Durkheim E. Quid Secundatus politicae scientiae instituendae contulerit. Burdigalae Gournoilhou, 1892. 

18. Moore B. The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of The Modern World. Boston, 1966. 

19. Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. N.-Y. 1968. 

20. Popelo O. Theoretical approaches to the development of the productive forces of Ukraine regions in the modernization dimension. Theoretical and practical issues of ensuring the economic interests of the modern innovative society. San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2017. Р. 70–72. 

Завантажити