ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

УДК:332.14

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-95-104

Автор:

Петровська Аліна Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті узагальнено науковий матеріал із досліджуваної теми, обґрунтовано ідею про те, що на сучасному етапі гостро постає питання необхідності вирішення екологічних проблем, причиною яких є активізація та інтенсифікація впливу людини на навколишнє середовище. Доведено зв’язок переходу до концепції сталого розвитку, яка передбачає побудову якісно нової соціо-еколого-економічної моделі розвитку суспільства, із вирішенням проблем екологізації. Розкрито категоріально-змістовну характеристику поняття «екологізація», під якою розуміємо процес послідовного впровадження технічних, технологічних та управлінських інновацій для реалізації процесів сталого розвитку, шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), з одночасним збереження та поліпшенням стану навколишнього середовища на всіх таксономічних рівнях. Здійснено класифікацію інструментів екологізації з урахуванням рівня їхнього впливу на економічну систему. Наведено принципи реалізації державної екологічної політики, серед яких: відкритість, підзвітність, гласність органів державної влади; участь громадськості у формуванні державної політики; дотримання екологічних прав громадян; заохочення до ведення екологічно відповідального бізнесу та екологічно свідомої поведінки громадян; запобігання екологічній шкоді; міжнародна співпраця та євроінтеграція.

Ключові слова:

екологізація; сталий розвиток; Європейський Союз; Угода про асоціацію; державна політика; економічні інструменти, принципи

Список використаних джерел:

1. Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник для ВУЗов. Москва: ИНФРА М– НОРМА, 1999. 369 с. 

2. Большой экономический словарь / ред. А. Азрилиян. 7-е изд. Москва: Інститут нової економіки, 2010. 1472 с. 

3. Бутко М. П., Петровська А. С. Методичні підходи до екологізації просторового розвитку в умовах децентралізації владних повноважень. Регіональна економіка. 2018. № 4 (90). С. 74–84. 

4. Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України: природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ, 2019. 47 с. 

5. Кравець П. В. Економічні інструменти екологізації лісового господарства у контексті сталого розвитку України. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Lisove-gospodarstvo-l-p-dpromyslovist. 

6. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): монографія. Львів, 2007. 338 c. 

7. Крутякова В. І., Харічков С. К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку. URL: sd4ua.org/wp-content/.../KrutyakovaKharichkov-_red.doc. 

8. Менеджмент на транспорте: учебное пособие для студ. ВУЗов / под общ. ред. Н. Н. Громова, В. А. Персианова. 4-е изд., стер. Москва: Изд. центр «Академия», 2008. 528 с. 

9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 року № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/2697-19. 

10. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/2697-19. 

11. Резолюція Генеральної асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» прийнято 25 вересня 2015 року. URL: http://sdg.org.ua/ua/ resources-2/344-2030-2015. 

12. Сахарнацька Л. І. Сутність екологізації виробництва в умовах реструктуризації лісового господарства. Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. С. 188–194. 

13. Синякевич І. М., Головко А. А., Ковалишин В. Р., Польовський А. М. Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки. РВВ НЛТУ України. 2015. № 13. С. 186. 

14. Социально-экологический словарь (русско-французский) / отв. ред. И. Н. Ремизов. Москва: Былина, 2002. 224 с. 

15. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року (Проект 2017). URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf. 

16. Akymenko O. Y., Petrovskaya A. S., Zholobetska М. В. Synergetic approach to the implementation of «green» economy strategic priorities. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1 (9). Р. 2. 

Завантажити