ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

УДК:351.824.1

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-111-118

Автор:

Вдовенко Наталія Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Коробова Наталія Миколаївна, Національний університет біоресурсів та природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито механізми регулювання розвитку плодоовочевого виробництва та заходи, спрямовані на збалансований розвиток суб’єктів господарювання плодоовочевої галузі. Обґрунтовано, що плодоовочева галузь потребує новітнього інструментарію регулювання, який має бути направлено на підтримання стабільної економічної ситуації, забезпечення продовольчої безпеки, ринкової кон’юнктури й відповідного рівня прибутковості плодоовочевої галузі. Запропоновано заходи щодо надання методичної допомоги в адаптації суб’єктів господарювання до нових умов функціонування національної економіки. Зроблено висновок, що самоусунення держави від стимулювання інноваційних процесів і підтримки високотехнологічного виробництва плодів і овочів, призвело до структурних змін в економіці. Доведено, що незначні коливання в обсягах пропозиції овочів і фруктів залежно від багатьох непідконтрольних суб’єкту господарювання причин, зокрема високий чи низький урожай, призводить до зниження або підвищення цін на плодоовочеву продукцію. До інструментів державного втручання в плодоовочеву галузь віднесено заходи фінансового впливу з використанням механізмів кредитування, регулювання ринку, податкової політики, прямих бюджетних субсидій. Запропоновані інструменти для послаблення процесів занепаду високотехнологічних суб’єктів господарювання і зниження домінування сировинних, слабких у технологічному блоці господарств в умовах трансформації економічних процесів.

Ключові слова:

інструменти; регулювання; механізм; національна економіка; плодоовочева галузь; суб’єкт господарювання; сталий розвиток

Список використаних джерел:

1. Близький Р. С. Плодоовочева галузь України: механізми та інструменти формування і розвитку. Донецьк, 2012. 327 с.

2. Воронецька І. С. Зарубіжний досвід та передумови створення оптових ринків плодоовочевої продукції в Україні. Науковий вісник НАУ. 2009. Вип. 14. С. 341–346.

3. Дідух М. Використання кластерної моделі для реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств. Економіка харчової промисловості. 2015. № 4. С. 60–66.

4. Іванченков В. С., Чехович З. В. Перспективи інноваційного розвитку консервного виробництва в українському Причорномор’ї. Економічні інновації. 2015. Вип. 60. Кн. І. С. 154–171.

5. Іванченков В. С. Стратегічний орієнтир розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості. Економіка харчової промисловості. 2014. № 3 (23). С. 32–37.

6. Ковтун В. А. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу півдня України під час виробництва плодоовочевої продукції. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 26. С. 178–184.

7. Кучеренко Р. А. Проблеми розвитку переробних підприємств плодоовочевої консервної галузі Черкаської області на інноваційно-інвестиційних засадах. Економічний часопис. 2011. № 11-12. С. 54–57.

8. Кучеренко Т. Ринок овочів і баштанних культур в Україні: поточна кон’юнктура і прогноз. Пропозиція. 2009. № 1. С. 52–55.

9. Логоша Р. В. Міжнародний досвід застосування маркетингу на овочевому ринку. Інноваційна економіка. 2013. № 7. С. 191–194.

10. Мармуль Л. О. Комунікаційна політика на ринку продукції плодоовочевої переробки. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. Вип. 10 (89). С. 90–93.

11. Мармуль Л. О., Коваль С. В., Романюк І. А. Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення структури ринку плодоовочевої продукції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 2. С. 93–96.

12. Рябенко Г. М. Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності овочеконсервного підкомплексу АПК у ринкових умовах. Економіка: проблеми теорії та практики. 2007. Вип. 233. Т. 5. С. 1258–1263. 

13. Боженьова І. М. Теорія сталого розвитку та її роль у процесі управління підприємством. Збірник наукових праць ВНАУ, Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 3 (80). С. 21–28.

14. Опенышев С. Зарубежный опит государственного аграрного протекционизма. Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. № 1. С. 3–7.

15. Чернюк Л Г Плодоовочевий підкомплекс України: стан та перспективи. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2009. Т. 2, № 24. С. 27–31.

16. Шмаглій О. Б. Плодоовочевий сектор України: чинники розвитку та пріоритети зростання. Економіка України. 2015. № 5 (642). С. 52–68.

17. Яснолоб І. О. Особливості встановлення ціни на плодоовочеву продукцію. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2013. № 1 (63). С. 346–348. 

Завантажити