СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

УДК:331.1

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-119-126

Автор:

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Роговий Андрій Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шульга Світлана Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено сучасні підходи до управління персоналом на підприємствах будівельної галузі, з’ясовано їхній вплив на забезпечення результативності та безперебійності її функціонування. Встановлено безпосередній взаємозв’язок між станом національної економіки, рівнем життя суспільства та динамічністю процесу оновлення житлового фонду в країні. Обґрунтовано необхідність зміни наявних підходів до управління персоналом на підприємствах будівельної галузі в частині трансформації складових її матеріального та нематеріального стимулювання. Визначено головні перешкоди ефективному функціонуванню будівельної галузі та сформовано перелік заходів їх нівелювання. Запропоновано етапи розроблення кадрової політики суб’єктів господарювання будівельної галузі. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах будівельної галузі шляхом удосконалення їхньої кадрової політики.

Ключові слова:

управління персоналом; кадрова політика; будівельна галузь; мотивація персоналу; політика управління персоналом

Список використаних джерел:

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Управління персоналом: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 502 с.

2. Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Житловий фонд України 2018: статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні: монографія. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 382 с.

5. Козич О. М. Державне регулювання діяльності будівельної галузі України. Публічне управління: теорія та практика. 2012. № 3(11). С. 138–142.

6. Севастьянов Р. В., Ткаченко С. А. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. Економічний вісник Запорізької інженерної академії. 2013. С. 177–187. URL: http://www. zgia. zp.ua.

7. Хміль Ф. І. Управління персоналом. Київ: Видaвничий центр «Aкaдемiя», 2006. 488 c. 

Завантажити