ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

УДК:351.81:005.591.6:656.615(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-137-146

Автор:

Ніколюк Олена Володимирівна, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна)

Донець Леся Яківна, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна)

Левчук Юлія Сергіївна, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано динаміку змін основних показників функціонування морських портів в Україні. Визначено функціонально-змістовні характеристики інституціонального забезпечення інноваційного розвитку морських портів в Україні, які ґрунтуються на критеріях регульованості й контрольованості та передбачають формування та реалізацію алгоритму активізації участі громадських інститутів у системі державного управління інноваційного розвитку морських портів України. Представлений алгоритм відображає комплементарність взаємодії органів державної влади з конкретними громадськими інститутами з обґрунтуванням пріоритетних цілей й інструментів їх впливу на інноваційний розвиток морських портів та національної економіки. Запропоновано концептуальні підходи до функціонування системи державного управління забезпечення інноваційного розвитку морських портів в Україні, які включають комплекс взаємодоповнюючих механізмів (нормативно-правовий; інституціональний; адміністративний; фінансовоінвестиційний; торговельний; зовнішньоекономічний; інноваційний; інформаційно-комунікаційний; соціальноекологічний) та етапи реалізації стратегічних заходів її удосконалення, що сприяло виокремленню інноваційних трансформацій як кінцевого етапу, орієнтованого на провідну роль морської портової галузі в національній економіці

Ключові слова:

морські порти; інновації; розвиток; механізм; управління; державна політика

Список використаних джерел:

1. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Аналітичне забезпечення державної політики розвитку морських портів України. Менеджер. Бюлетень Донецького державного університету менеджменту. 2019. Т. 82, № 1. С. 5–16.

2. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5.

3. Жилін М. Дослідження сучасного стану морських торгових портів України. Економічні інновації. 2015. Вип. 60 (1). С. 111–120.

4. Ігнатенко Є. В Територіальна організація та сучасний стан портового господарства України. Геополитика и экогеодинамика регионов. Симферополь, 2014. Вып. 2, Т. 10. С. 553–559. 

5. Ільченко С. В. Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Одеський національний морський університет. Одеса, 2007. 20 с.

6. Мірошко В. М. Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Львів, 2007. 20 с.

7. Переробка вантажів в морських портах України. Підсумки 2018 року. URL: http://www.maritime businessnews.com.ua /showact/5.html.

8. Підсумки вантажоперевалки за 2018 рік. URL: http://www.uspa.gov.ua/ua/glavnaya/339ukrainskij/verkhne-menyu/pres-tsentr/analitika/analitika-2016/15079-itogi-gruzoperevalki-za-2016god-v-morskikh-portakh-ukrainy.

9. Покотілов І. П. Моделі та механізми управління проектами морських транспортних перевезень: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.13.22 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Миколаїв, 2012. 21 с.

10. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80.

11. Цабієва Т. О. Забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.04 / Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень. Одеса, 2005. 21 с. 

Завантажити