СИНЕРГЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБРАННЯ УКРАЇНОЮ КУРСУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

УДК:338.2:339.924(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-157-169

Автор:

Акименко Олена Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва з огляду на визнання синергетики новітнім позитивістським підходом до вивчення будь-якої відкритої системи з притаманними їй елементами самоорганізації і кібернетичного керування, яка відповідно до загальних принципів синергетичного світогляду буде модернізуватися, ініціюватися та виводитися на власні лінії розвитку. Доведено доцільність дослідження сукупності детермінант розвитку промислового виробництва як системи, де розкривається цілісність об’єкта, єдність і взаємозалежність компонент, що характеризується різноманітними типами зв’язків для досягнення спільного результату взаємодії елементів, ніж результативність кожного з них окремо, що і характеризує ефект синергії. Доведено, що необхідність національного промислового відродження актуалізує процес оцінювання розвитку промислового виробництва, її детермінант, з урахуванням їх системної розбалансованості, синергетичний вплив яких призупиняє розвиток. Наведено найбільш значущі з них: пасивна участь держави (майже відстороненість) у керуванні розвитком промисловості; незначний рівень технології виробництва та конкурентоздатності; незавидні структура експорту та рівень сприяння йому; кричуща зношеність основних фондів; відлучення банківсько-фінансового капіталу від промисловості; стрімко зростаючий відтік кадрів; недостатньо розвинута інноваційна система; неопрацьоване нормативно-правове забезпечення. Доведено, що саме через реалізацію Державної стратегії відбудеться перетворення вітчизняної промисловості в сучасний конкурентоспроможний комплекс, який відповідав би рівню великої європейської держави.

Ключові слова:

синергетичні детермінанти; промислове виробництво; європейська промислова політика; промисловий розвиток; внутрішній ринок; конкурентоспроможний комплекс; стратегія; інноваційно-економічне зростання; євроінтеграція

Список використаних джерел:

1. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Л. В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с.

2. Новий економічний курс України. Стратегія інноваційного розвитку / за наук. ред. Т. Є. Унковської. URL: https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf.  

3. Ганзюк С. М. Методологічно-синергетичний підхід щодо інноваційного розвитку економічної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 24. С. 14–16.

4. Амоша О. І., Булєєв І. П., Шевцова Г. З. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості. 2007. № 1. С. 3–9. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2573/ st_36_01_NEW.pdf?sequence=4.

5. Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України / [авт. кол.: К. М. Бліщук, Є. М. Борщук, З. М. Бурик та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В. С. Загорського. Київ; Львів: НАДУ, 2012. 476 с.

6. Гурвич Ж. Диалектика и социология / пер. с фр. Gurvitch G. Dialectique et sociologie. Краснодар: Кубанский госуниверситет, НИЦ «Регион-Юг», 2001. 294 с.

7. Лопатинський Ю. М., Тодорюк С. І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 220 с.

8. Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи: монографія / Н. В. Тарасова та ін. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. 320 с.

9. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Л. В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 143 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf.

10. Industrial Policy. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en.

11. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. C 326/47. 26.10.2012. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.

12. Gouardères F. General principles of EU industrial policy. Fact Sheets on the European Parliament. May, 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/61/generalprinciples-of-eu-industrial-policy.

13. EUROPA 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20% 20%20007%20-%20Europe%202020%20- %20EN%20version.pdf.

14. State of the Union 2017 – Industrial Policy Strategy: Investing in a smart, innovative and sustainable industry (18/09/2017). URL: https://ec.europa.eu/growth/content/stateunion-2017%E2%80%93-industrial-policy-strategy-investingsmart-innovative-and-sustainable_en. 

15. Let’s put industry at the core of the EU’s future! A joint call to the Heads of State and Government. Industry4Europe. March, 2019. URL: https://www.industry4europe.eu/assets/Uploads/ A-new-Joint-Call-to-all-Headsof-State-and-Government/b55dead63a/EU-version_Joint-Call_Headsof-State-and-Government_Industry4Europev5.pdf. 

16. EU Industrial Policy. European Commission. 2019. 18 p. URL: https://ec.europa.eu/ commission/sites/betapolitical/files/brochure_industrial_policy_euco13032019.pdf?fbclid=IwAR2oee oWZjUrwhEl0oabKqcgVFCB33VNgJ7nLoK0oY2qIU9imdy3qDXJ. 

17. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

18. Інформаційна довідка: валовий внутрішній продукт у 2010–2018 рр. / за заг. ред. В. М. Мазярчука. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2018-05-13-gdp.pdf. 

Завантажити